Tamil Song Lyrics

Sorgathin Vaasarpadi Lyrics

Song : Sorgathin Vaasarpadi
Movie : Unnai Solli Kutramillai (1990)
Singers : ArunMozhi, Chitra
Music : Ilayaraja
Lyricist :
Direction : Ameerjan
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 3739 Times

View all Unnai Solli Kutramillai (1990) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Mz; : nrhu;f;fj;jpd; thrw;gb vz;zf; fdTfspy; (2)
ngz;zy;y eP vdf;F tz;zf; foQ;rpaNk
rpd;d kyu; nfhbNa ,d;wp rpe;Jk; gdpj;JspNa

ngz; : nrhu;f;fj;jpd; thrw;gb vz;zf; fdTfspy; (2)

Mz; : cd;dhNy cz;lhFk; Qhgfq;fs;
xd;wpuz;L my;yNt
ngz; : xd;Wf;Fs; xd;whd ePuiyfs;
vd;Wk; ,uz;ly;yNt
Mz; : rpj;jd;d thrypd; XtpaNk
rpe;ijf;Fs; Cwpa fhtpaNk
ngz; : vq;Nf eP mq;Nf jhd; ehdpUg;Ngd;
vg;NghJk; eP Ml Njho; nfhLg;Ngd;
Mz; : Nkhfj;jpy; ehd; gbf;Fk; khzpf;fthrfNk
ehd; nrhy;Yk; ghlnyy;yhk; eP je;j ahrfNk

ngz; : nrhu;f;fj;jpd; thrw;gb vz;zf; fdTfspy; (2)
ngz;zy;y ehd; cdf;F tz;zf; foQ;rpaNk
rpe;Jk; gdpj;JspNa cd;idr; NrUk; ,sq;fpspNa

Mz; : nrhu;f;fj;jpd; thrw;gb vz;zf; fdTfspy;

ngz; : cd;dhNy ehd; nfhz;l fhaq;fis
Kd;Dk; gpd;Dk; mwpNtd;
Mz; : fz;zhNy eP nra;Ak; khaq;fis
,d;Wk; vd;Wk; mwpNtd;
ngz; : kpd;rhuk; Nghy; vid jhf;Ffpwha;
kQ;rj;ij Nghu;f;fsk; Mf;Ffpuha;
Mz; : fz;Nz cd; fz; vd;d NtypdNkh
if njhl;lhy; nka; njhl;lhy; kPl;bLNkh
ngz; : Nfhl;ilf;Fs; eP GFe;J Nrl;ilfs; MLfpuha;
ehd; ,q;F Njhw;W tpl;Nld; eP vd;id MSfpuha;

Mz; : nrhu;f;fj;jpd; thrw;gb vz;zf; fdTfspy;
ngz; : nrhu;f;fj;jpd; thrw;gb vz;zf; fdTfspy;
Mz; : ngz;zy;y eP vdf;F tz;zf; foQ;rpaNk
ngz; : rpe;Jk; gdpj;JspNa vd;idr; NrUk; ,sq;fpspNa

Mz; : nrhu;f;fj;jpd; thrw;gb vz;zf; fdTfspy;
ngz; : nrhu;f;fj;jpd; thrw;gb
>

Sorgathin Vaasarpadi Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Sorgathin Vaasarpadi in english, it will be updated soon. Check back later.

Sorgathin Vaasarpadi Video SongTamil Cooking Videos