Sontham Endru Vandhavale

Tamil Song Lyrics

Sontham Endru Vandhavale Lyrics

Song : Sontham Endru Vandhavale
Movie : Thaalatu Paadava
Singers :
Music :
Lyricist :
Direction :
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 5969 Times

View all Thaalatu Paadava Songs Lyrics

Tamil Lyrics

M..M...M..m..M....M..m...m...m..
nrhe;jk; vd;W te;jtNs Mj;jh
,e;j gpQ;R kdk; nte;jjb Mj;jh

nrhe;jk; vd;W te;jtNs Mj;jh
,e;j gpQ;R kdk; nte;jjb Mj;jh
md;ghy jhd; ms;sp midr;r
xd;dh nuz;lh nrhy;yp Kbf;f
gl;bayr; nrhy;yLkh
gl;l fld; jPu;e;jpLkh
gl;bayr; nrhy;yLkh
gl;l fld; jPu;e;jpLkh
nrhe;jk; vd;W te;jtNs Mj;jh
,e;j gpQ;R kdk; nte;jjb Mj;jh

nfhz;L te;J je;jhy; vd;d
xd;Wk; ,d;wp te;jhy; vd;d
nfhz;L te;J je;jhy; vd;d
xd;Wk; ,d;wp te;jhy; vd;d
xU ehSk; cs;sk; nehe;jJ cz;lh cz;lh
kz;Zk; nghd;d je;jh vd;d..
thdk; ngha;ah Nghdh vd;d
xU Ntis ,y;iy vd;wJ cz;lh cz;lh
ntapypd; epoy;y;y;......
ntapypd; epoy; Ntz;Lk; vd;W kuk; tsu;g;gJz;L
tajpy; Jid Ntz;Lnkd;wh vid tsu;j;J te;jha;
ce;jd; md;Gf;fpq;Nf fhuzNk ,y;iy
gl;bayr; nrhy;yLkh
gl;l fld; jPu;e;jpLkh

nrhe;jk; vd;W te;jtNs Mj;jh
,e;j gpQ;R kdk; nte;jjb Mj;jh

fhe;jpaj; jhd; ngw;why; vd;d Gj;jidAk; ngw;why; vd;d
ngWk; NghJ jha;nfhd;Wk; ngUik ,y;iy
Kltndd;W te;jhy; vd;d FUlndd;W Nru;e;jhy; vd;d
mjdhNy mtu;f;nfhd;Wk; rpUik ,y;iy
tsu;j;j kfd;d;d;d;d;......
tsu;j;j kfd; Kuld; vd;why; ntWj;jpLthsh
tajpy; Jd;gk; te;jnjd;why; tpul;bLthsh
cdf;F ,id ePNa.. vtUk; ,q;Nf ,y;iy
gl;bayr; nrhy;yLkh
gl;l fld; jPu;e;jpLkh

( nrhe;jk; vd;W te;jtNs Mj;jh )...>

Sontham Endru Vandhavale Tamil Song Lyrics in English

Haaa aah…aah aah aah aaa …
Sondham endru vandhavale aaththaa
Indha pinju manam vendhadhadi aaththaa

Sondham endru vandhavale aaththaa
Indha pinju manam vendhadhadi aaththaa
Anbaala dhaan alli anaicha
Onnaa rendaa solli mudikka
Pattiyala chollattumaa
Patta kadan theerndhidumaa
Pattiyala chollattumaa
Patta kadan theerndhidumaa
Sondham endru vandhavale aaththaa
Indha pinju manam vendhadhadi aaththaa

Kondu vandhu thandhaal enna
Ondrum indri vandhaal enna
Kondu vandhu thandhaal enna
Ondrum indri vandhaal enna
Oru naalum ullam nondhadhu undaa undaa
Mannum ponna thandhaa enna…
Vaanam poiyaa poonaa enna
Oru velai illai endradhu undaa undaa
Veyilil nizhal…
Veyilil nizhal vendum endru maram valarppadhundu
Vayadhil thunai vendumendraa enai valarththu vandhaai
Undhan anbukkinge kaaraname illai
Pattiyala chollattumaa
Patta kadan theerndhidumaa

Sondham endru vandhavale aaththaa
Indha pinju manam vendhadhadi aaththaa

Gaandhiya thaan petraal enna buddhannaiyum petraal enna
Perum bodhu thaaikkondrum perumai illai
Mudavanendru vandhaal enna kurudanendru serndhaal enna
Adhanaale avarkondrum sirumai illai
Valarththa magan…
Valarththa magan muradan endraal veruththiduvaalaa
Vayadhil thunbam vandhadhendraal virattiduvaalaa
Unakku inai neeye…. evarum inge illai
Pattiyala chollattumaa
Patta kadan theerndhidumaa

(Sondham endru vandhavale aaththaa)….

Sontham Endru Vandhavale Video Song