Tamil Song Lyrics

Sonnaalum Ketpathillai Lyrics

Song : Sonnaalum Ketpathillai
Movie : Kadhal Virus (2002)
Singers :
Music :
Lyricist :
Direction :
Submitted By : Nasar amt
Viewed 2232 Times

View all Kadhal Virus (2002) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

ngz; : nrhz;zhYk;.. Nfl;gjpy;iy fd;dp kdJ..
nrhz;zhYk;.. Nfl;gjpy;iy fd;dp kdJ..
xd;iw kiwj;J itj;Njd; nrhy;y.
jil tpjpj;Njd; neQ;iQ
ek;gp ,Ue;Njd; mJ tQ;[k; nra;jJ
nrhz;zhYk;.. Nfl;gjpy;iy fz;zp kdJ..

Mz; : X.. fd;dp kzg;ghtk; vd;d nra;a $Lk;
Jd;id Njhs my;y cd;ik nrhd;dJ eP

ngz; : nrhz;zhYk;.. Nfl;gjpy;iy fd;dp kdJ..

Mz; : cid jtpu.. vdf;F tpbaYf;Nfhw; fpof;F.
cyfpdpy; cy;yNjh capNu..


ngz; : #upa epyjpy; Rlu;tpLk; fpof;F
fpof;Ff;F eP jhd; capNu..
vy;yhk; njupe;J ,Ue;Jk; vd;id
Gupe;J ,Ue;Jk; Rk;k ,Uf;Fk; gb nrhz;Nzd;
EhU Kiw...
nrhz;zhYk;.. Nfl;gjpy;iy fd;dp kdJ..

Mz; : X.. eq;if ce;jd; neQ;[k;...
ehd; nfhLj;j yQ;[k; thq;fpnfhz;L
,d;W cz;ik nrhd;dJ..

ngz; : nrhz;zhYk;..nrhz;zhYk; Nfl;gjpy;iy fd;dp kdJ..

Md; : tpop rpiwapy; gpbj;jha;...
tpyFjy; Nghy; ebj;jha;..
jpdk; jpdk; Jtd;Nld; jspNw...

ngz; : ejp vd ehd; ele;Njd;..
miy jLj;Jk; fle;Njd;
filrpapy; fye;Njd; flNy..
vy;yhk; njupe;jpUe;Jk; vd;id
Gupe;JjpUe;Jk; Rk;k ,Uf;Fk; gb nrhz;Ndd;
EhU Kiw....

Mz; : X.. G+ntLj;J ePupy; gj;jp itj;J ghU
te;J tpLk; nkNy tQ;Qp nfhbNa...

ngz; : nrhz;zhYk;.. nrhz;zhYk;..

Mz; : Nfl;bwhJ fd;dp kdJ>

Sonnaalum Ketpathillai Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Sonnaalum Ketpathillai in english, it will be updated soon. Check back later.

Sonnaalum Ketpathillai Video SongTamil Cooking Videos