Solladi Enthan Ithayam

Tamil Song Lyrics

Solladi Enthan Ithayam Lyrics

Song : Solladi Enthan Ithayam
Movie : Kadhalil Vizhundhen (2007)
Singers : Tippu
Music : Vijay Antony
Lyricist : Thamarai
Direction : Prasath PV
Submitted By : Nivi
Viewed 5144 Times

View all Kadhalil Vizhundhen (2007) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

nrhy;yb ve;jd; ,jak; vdjh cdjh
epy;yb eP nra;tJ rupah rupah
cd; Njhl;lj;J G+th vd; ,jak; vd; ,jak;
eP Nghfpd;w Nghf;fpy; gwpj;jhNa gwpj;jhNa
cd; fpzw;wpy; cs;s ePuh
vd; ,jak;.. vd; ,jak;
eP epidj;J epidj;J thup
,iwj;jhNa.. ,iwj;jhNa

X.. X.. N`h.. X.. X.. N`h..
X.. X.. N`h.. X.. X.. X.. N`h.. (2)

nrhy;yb ve;jd; ,jak; vdjh cdjh
epy;yb eP nra;tJ rupah rupah


cd; fl;by; nkj;ij vd; ,jakh nrhy;
Rfkhf gLj;J ePAk; Guz;lhNa
ce;jd; Gj;jfj;jpd; Kjy; gf;fk;
vd; ,jakh nrhy;
cd; Ngiu vOjp tpl;L NghdhNa
cd; $e;jy; fhl;by; xspAk;
Xu; Foyh ve;jd; ,jak;
xNu Kbr;rpy; vd;id ms;sp
Gijj;jhNa.. Gijj;jhNa
cd; tPl;bd; Kw;wj;jpd; Nky;
tpOk; kioah ve;jd; ,jak;
urpj;j gpd;G [d;dy; rhj;jp gLj;jhNa

nrhy;yb ve;jd; ,jak; vdjh cdjh
epy;yb eP nra;tJ rupah rupah


cd; new;wpapd; Ntu;itj; Jspah
NghuhLk; ve;jd; ,jak;
xw;iw tpuypy; vd;idr; Rz;b vwpe;jhNa
mbNa.. cd; iff;fbfhuj;jpy;
XLfpd;w Ks;sh vd; ,jak;
xNu ghu;it tPrp gpd;du; kiwe;jhNa
eP NghLk; thrf; Nfhyk;
mJ jhdh ve;jd; ,jak;
xU rpy NfhLfshy; vd;id
tisj;jhNa.. tisj;jhNa
cd; fhiy jhq;Fk; nrUg;gh
NghuhLk; ve;jd; ,jak;
Cnuq;Fk; Rw;wp thrypy; fow;wp itj;jhNa

nrhy;yb ve;jd; ,jak; vdjh cdjh
epy;yb eP nra;tJ rupah rupah
cd; Njhl;lj;J G+th vd; ,jak; vd; ,jak;
eP Nghfpd;w Nghf;fpy; gwpj;jhNa gwpj;jhNa
cd; fpzw;wpy; cs;s ePuh vd; ,jak; vd; ,jak;
eP epidj;J epidj;J thup ,iwj;jhNa

X.. X.. N`h.. X.. X.. N`h..
X.. X.. N`h.. X.. X.. X.. N`h.. (2)
>

Solladi Enthan Ithayam Tamil Song Lyrics in English

Solladi endhan idhayam enadha unadha
Nilladi nee seivathu sariya sariya
Un thotathil poovaga en idhayam en idhayam
Nee pogindra pokkil parithaye parithaye
Un kinatril ulla neeraa 
En idhayam en idhayam
Nee ninaithu ninaithu vaari 
Iraithaaye…. Iraithaaye…

Oh… oh…. Ho…oh oh ho…
Oh… oh…. Ho…oh oh ho… (2)

Solladi endhan idhayam enadha unadha
Nilladi nee seivathu sariya sariya

Un  katil methai en idhayama sol
Sugamaga paduthu neeye purandaiye
Undhan puthakaithin mudhal pakkam
En idhayama sol
Un paiyarai ezhudhi vittu ponaiye
Un koondhal kaattil oliyum
Oor kuzhala endhan idhayam
ore mudichil ennai alli 
Pudhaithaye…. pudhaithaye
Un veettin muthathin mel 
Vizhum mazhaya en idhayam 
Rasitha pinbu janal saathi paduthaye

Solladi endhan idhayam enadha unadha
Nilladi nee seivathu sariya sariya

Un netriyin viyarvai thuliya 
Poradum endhan idhayam 
Otrai viralil ennai sundi yerinthaye
Adiye… un kaikadikarathil 
Odungindra mulla en idhayam 
Ore paarvai veesi pin marainthaiye
Nee podum vaasal kolam 
Athu thana endhan idhayam
Oru sila kodukalaal ennai 
Valaithaye…. Valaithaye…
Un kaalai thangum serpaa 
Poradum endham idhayam
Oorngum suttri vasalil vazhatri  vaithaaye

Solladi endhan idhayam enadha unadha
Nilladi nee seivathu sariya sariya
Un thotathil poovaga en idhayam en idhayam
Nee pogindra pokkil parithaye parithaye
Un kinatril ulla neeraa en idhayam en idhayam
Nee ninaithu ninaithu vaari iraithaaye…. 

Oh… oh…. Ho…oh oh ho…
Oh… oh…. Ho…oh oh ho… (2)

Solladi Enthan Ithayam Video Song