Tamil Song Lyrics

Soll Soll En Nenje Lyrics

Song : Soll Soll En Nenje
Movie : Pirivom Santhippom (2008)
Singers : Balram
Music : Vidhyasaagar
Lyricist : Yugabharathi
Direction : Karu. Pazhaniyappan
Submitted By : Malar
Viewed 2139 Times

View all Pirivom Santhippom (2008) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

nrhy; nrhy; vd; neQ;Nr.. vd;d ehd; ciug;Ngd;
cd;dpy; ehdpd;wp.. vq;F ehd; trpg;Ngd;

nrhy; nrhy; vd; neQ;Nr vd;d ehd; ciug;Ngd;
cd;dpy; ehdpd;wp vq;F ehd; trpg;Ngd;
,e;j Ntjidia.. vd;W ehd; njhiyg;Ngd;

nrhy; nrhy; vd; neQ;Nr vd;d ehd; ciug;Ngd;
cd;dpy; ehdpd;wp vq;F ehd; trpg;Ngd;

jdpikapy; NjAk;.. epyntd ehDk;
fdit.. nghOij.. Vd; fiyj;Njd
rpYitapd; ghuk;.. jhypapy; jhq;Fk
cwNt.. cid ehd; Nehfbj;Njd;
,UtUk; Nru;e;J ghlNt.. ghly; thq;fpNdhk;
xUtNu ghb Xa;e;jjhy;.. Cdkha; ehDk; Njq;fpNdd;
Vq;fpNdd;.. Nja;fpNwd.. J}q;fpNdd..

nrhy; nrhy; vd; neQ;Nr vd;d ehd; ciug;Ngd;
cd;dpy; ehdpd;wp vq;F ehd; trpg;Ngd;

kdkwpahky;.. GupAk; jPq;fhy;
kdNk.. cilAk; ,Jjhd; tho;f;if
ntspj; njupahky; NeUk; fhak;..
capiu.. FilAk; fijjhd; tho;f;if
fdTfs; R+o;e;j fhjNy jPuh fhtpak;
cwTfs; Cik Mfpdhy;.. ahTNk MFk; ehlfk;
khWNk.. khWNk.. NrhfNk..

nrhy; nrhy; vd; neQ;Nr vd;d ehd; ciug;Ngd;
cd;dpy; ehdpd;wp vq;F ehd; trpg;Ngd;
,e;j Ntjidia.. vd;W ehd; njhiyg;Ngd;

nrhy; nrhy; vd; neQ;Nr vd;d ehd; ciug;Ngd;
cd;dpy; ehdpd;wp vq;F ehd; trpg;Ngd;
>

Soll Soll En Nenje Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Soll Soll En Nenje in english, it will be updated soon. Check back later.

Soll Soll En Nenje Video Song

If you don't see the video song of Soll Soll En Nenje, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos