Tamil Song Lyrics

Siragillai Naan Kili Lyrics

Song : Siragillai Naan Kili
Movie : Vaaname Ellai (1992)
Singers : K.S. Chitra
Music : Maragadhamani
Lyricist : Vairamuthu
Direction : K.Balachander
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 2731 Times

View all Vaaname Ellai (1992) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

rpwfpy;iy ehd; fpsp ,y;iy..
ml thdnkhd;Wk; njhiytpy;iy
Gtp NkNy eP tpijahdhy;..
,e;j G+kp xd;Wk; Rik ,y;iy
taNj fpilahJ Kay; Nghy; tpisahL
cd; gq;if G+kpapy; NjL.. NjL

rpwfpy;iy ehd; fpsp ,y;iy..
ml thdnkhd;Wk; njhiytpy;iy
Gtp NkNy eP tpijahdhy;..
,e;j G+kp xd;Wk; Rik ,y;iy

Ie;jwpTs;s [Ptd; ahTk; thotpy;iyah..
Rit fhztpy;iyah...
Mwhk; mwpT.. nfhz;Nlhk;.. mJ xd;Nw njhy;iyah
vj;jid Nfhb ,d;gk; ,e;j kz;zpy; ,y;iyah..
ngz; fz;zpy; ,y;iyah...
fhdy; ePupy;.. Jhz;by;.. ehk; Nghl;Nlhk; ,y;iyah
tho;f;ifapd; ,d;gk;k;k;.. ehl;fspy; ,y;iy...
rpy ehopif thOk; rpw;wPry; $l
jPgq;fs; NjLk;... NjLk;...

rpwfpy;iy ehd; fpsp ,y;iy..
ml thdnkhd;Wk; njhiytpy;iy
Gtp NkNy eP tpijahdhy;..
,e;j G+kp xd;Wk; Rik ,y;iy

#upad; Nkw;f;fpy; tPo;e;j gpd;Dk; tho;f;if cs;sJ..
mij epyT nrhd;dJ...
epyT.. Nja;e;j NghJk;.. ml tpz;kPd; cs;sJ
ntl;ba NghJk; Ntupy; ,d;Dk; tho;f;if cs;sJ..
jspu; te;J nrhd;dJ...
njhl;lhy;.. rpZq;fp tpupAk;.. mjpy; tho;f;if cs;sJ
New;nwhU tho;f;if... ,d;nwhU tho;f;if..
vJthfpa NghJk; eykhapU NghJk;
,JNt vd; Ntjk;... Ntjk;...

rpwfpy;iy ehd; fpsp ,y;iy..
ml thdnkhd;Wk; njhiytpy;iy
Gtp NkNy eP tpijahdhy;..
,e;j G+kp xd;Wk; Rik ,y;iy
taNj fpilahJ Kay; Nghy; tpisahL
cd; gq;if G+kpapy; NjL.. NjL

>

Siragillai Naan Kili Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Siragillai Naan Kili in english, it will be updated soon. Check back later.

Siragillai Naan Kili Video Song

If you don't see the video song of Siragillai Naan Kili, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos