Tamil Song Lyrics

Silence Lyrics

Song : Silence
Movie : Panakkaaran
Singers : SP Balasubrahmanyam , S Janaki
Music : Ilayaraja
Lyricist :
Direction : P Vasu
Submitted By : Nivi
Viewed 2038 Times

View all Panakkaaran Songs Lyrics

Tamil Lyrics

FO : i]yd;];
Mz; : fhjy; nra;Ak; Neuk; ,J
FO : i]yd;];
Mz; : fhkd; gs;sp$lk; ,J (2)

ngz; : nksdk; jhd; ,q;Fs;s ghlq;fs;
ghu;itapy; rq;fPjk; ghLq;fs; (2)
ghLk; Neuk;

FO : i]yd;];
Mz; : fhjy; nra;Ak; Neuk; ,J
FO : i]yd;];
Mz; : fhkd; gs;sp$lk; ,J
FO : i]yd;];


Mz; : vOjhj cd; Nkdp ehd; gbf;fNt
njupahj tz;zq;fs; njupANk
,johNy Kj;Jf;fs; ehDk; Nfhu;f;fNt
,ilNahLk; vz;zq;fs; GupANk

ngz; : ghu;f;Fk; ghu;itapy; ghjp Nja;e;jNj
vd; Nkdp Ntu;j;J Ntu;j;J jhd; kPjp Nja;e;jNj

Mz; : ghit NkdpNa N`a;.. ghlkhdNj
njhl;lhNy Mil $ljhd; `hd;.. ghukhdhNj

ngz; : Mz;ik ehSk; fhty; fhf;f
Mir Njid ms;sp Nru;f;f

Mz; : uhfNjtd; ghly; Nghy
uhfjhsk; ehKk; Nru;e;J ghLk; Neuk;

FO : i]yd;];
ngz; : fhjy; nra;Ak; Neuk; ,J
FO : i]yd;];
ngz; : fhkd; gs;sp$lk; ,J

Mz; : thdpy; MLk; epyTjdpy; Mil Vjb
kz;zpy; te;j epyT ePAk; $wb

ngz; : ngz;ikf;F ,q;F ehzk; cz;L mwpe;J nfhs;isah
epyTf;nfd;W ehzk; ,y;iy njupe;J nfhs;isah

Mz; : xUtDf;Fj; jhd; nrhe;jkhdJ
vd;NdhL ,U tpjj;jpYk; ge;jkhdJ

ngz; : fhjy; ,uT jhd; tpbayhdNj
me;jy; fhkd; cwT jhd; njhluhydNj

Mz; : fhjy; Mw;wpy; ePe;Jk; Ntis
fhw;W Nghy ehDk; khw

ngz; : [hjpg; G+tpy; thrk; Nghy
fhty; ,d;wp ehDk; Nru;e;J ghLk; Neuk;

FO : i]yd;];
Mz; : fhjy; nra;Ak; Neuk; ,J
FO : i]yd;];
Mz; : fhkd; gs;sp$lk; ,J (2)

ngz; : nksdk; jhd; ,q;Fs;s ghlq;fs;
ghu;itapy; rq;fPjk; ghLq;fs; (2)
ghLk; Neuk;

FO : i]yd;];
Mz; : fhjy; nra;Ak; Neuk; ,J
FO : i]yd;];
Mz; : fhkd; gs;sp$lk; ,J
FO : i]yd;];>

Silence Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Silence in english, it will be updated soon. Check back later.

Silence Video SongTamil Cooking Videos