Sengaanthal Kaiyale

Tamil Song Lyrics

Sengaanthal Kaiyale Lyrics

Song : Sengaanthal Kaiyale
Movie : Rowthiram (2011)
Singers : Haricharan
Music : Prakash Nikki
Lyricist : Lalithanand
Direction : Gokul
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 2437 Times

View all Rowthiram (2011) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

nrq;fhe;jy; ifahNy.. capiu njhl;L Nghdhs;
xU nre;Jhu Mfhak;.. fz;zpy; je;J Nghdhs;
Xahj G+j;Jhuy;.. cs;Ns Cw;wp Nghdhs;
mts; Njhs; rha;e;J ehd; Ngr.. Mir %l;b Nghdhs;
gofpa ehl;fs; vy;yhNk
mofha; khw;wp NghdhNs
gyKiw mtis ghu;j;jhYk;
mlq;fh Mty; nfhLj;jhNs
<uk;.. kdNjhuk;.. ejp ejp vd jhNd te;jhs; te;jhs;
Jhuk;.. ntFJhuk;.. xU miy vd jhNd jPz;br;nrd;whs;

nrq;fhe;jy; ifahNy.. capiu njhl;L Nghdhs;
xU nre;Jhu Mfhak;.. fz;zpy; je;J Nghdhs;
Xahj G+j;Jhuy;.. cs;Ns Cw;wp Nghdhs;
mts; Njhs; rha;e;J ehd; Ngr.. Mir %l;b Nghdhs;

VNjh Nghy MNdd;.. vjdhNy khwp NghNdd;
vkd; NghNy nfhy;Yk; ghu;it.. vid cuRk;NghJk; capu; tho;fpNwd;
ml ahiu jhz;Lk; nghOJk;.. VJk; njhd;wplhJ
mtis ghu;f;Fk; nghOJ.. vd; fhy;fs; jhz;b NghfhJ
New;W ghu;j;j epyh vl;lhj Jhuk; Jhuk;
VNdh VNdh ,d;W vd; iffs; ePl;Lk; Jhuk;
fhw;wpy; NghFk; epiy MNdNd VNdh ehDk;
Jhf;fp Nghdhs; vd;id vq;NfNah NghNdd; ehDk;
Njb.. epwk; Njb.. cil cLj;jpLk; khw;wk; je;jhs; je;jhs;
khak;.. ,J jhNdh.. vd; epoYf;Fk; tz;zk; Vd; te;jNjh

nrq;fhe;jy; ifahNy.. capiu njhl;L Nghdhs;
xU nre;Jhu Mfhak;.. fz;zpy; je;J Nghdhs;
Xahj G+j;Jhuy;.. cs;Ns Cw;wp Nghdhs;
mts; Njhs; rha;e;J ehd; Ngr.. Mir %l;b Nghdhs;

$l;lk; $Lk; rhiy.. tpuy; Nfhu;j;J NghFk; Ntis
gyu; ghu;j;J NghFk;NghJk;.. mJ jdpik Nghy Vd; Njhd;WNjh
mts; $e;jy; Mlj;jhNd.. Njhspy; Nkil Nfl;Ngd;
nkypjha; jPz;Lk; NghJ.. rpupjhf fu;tk; nfhs;NtNd
jPapy; nra;j fz;fs; vd; neQ;ir vl;b ghu;f;Fk;
G+tpy; nea;j iffs; VNjNjh vd;id Nfl;Fk;
thdtpy;ypd; VO tz;zk; jhd; rhak; NghFk;
nts;is Nkfk; mts; vy;Nyhuh Njhw;W NghFk;
<uk;.. kdNjhuk;.. ejp ejp vd jhNd te;jhs; te;jhs;
Jhuk;.. ntFJhuk;.. xU miy vd jhNd jPz;br;nrd;whs;

gofpa ehl;fs; vy;yhNk
mofha; khw;wp NghdhNs
gyKiw mtis ghu;j;jhYk;
mlq;fh Mty; nfhLj;jhNs
thdk;.. mjd; jhfk;.. fly; FLj;jpLk; fhyk; te;jhs; te;jhs;
Neuk;.. ntF Neuk;.. cld; ele;jpLk; Mir je;jhs; mts;

nrq;fhe;jy; ifahNy.. capiu njhl;L Nghdhs;
xU nre;Jhu Mfhak;.. fz;zpy; je;J Nghdhs;
X.. Xahj G+j;Jhuy;.. cs;Ns Cw;wp Nghdhs;
mts; Njhs; rha;e;J ehd; Ngr.. Mir %l;b Nghdhs;>

Sengaanthal Kaiyale Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Sengaanthal Kaiyale in english, it will be updated soon. Check back later.

Sengaanthal Kaiyale Video Song

If you don't see the video song of Sengaanthal Kaiyale, it will be updated soon. Check back later.