Tamil Song Lyrics

Sengaade Lyrics

Song : Sengaade
Movie : Paradesi (2013)
Singers : Madhu Balakrishnan, Pragathi Guruprasad
Music : GV.Prakash kumar
Lyricist : Vairamuthu
Direction : Bala
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 3257 Times

View all Paradesi (2013) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

(ngz; : N`h X.. N`h XX.. N`h X.. N`h XXX)

X nrq;fhNl.. rpWfuNl.. Ngha; tuth
N`h XXX fhLfNs.. fs;spfNs.. Ngha; tuth
RL RL fhL tpl;L.. Nghfpw nghzq;f Nghy
rd rd rdq;fnyy;yhk;.. NghFJ ghij Nky m
cs;Supy; fhf;fh FUtp.. vu NjLNj X
grpNahL kD\ $l;lk;.. ntspNaWNj

nghj;j fs;spAk;.. Ks;Sj; jr;rJk;..
nghj;J xOFNk ghY
fhyq;fhykh.. mOJ jPj;Jl;Nlhk;..
fz;zpy; ,y;iyNa ePU

thl;Lk; gQ;rj;jpy;.. nfhf;Ff;fhiy Nghy;..
tj;jp Nghr;ra;ah tho;T
$l;lk; $l;lkh.. tho NghfpNwhk;..
$l tUFNj rhT

X nrq;fhNl.. rpWfuNl.. Ngha; tuth
N`h XXX fhLfNs.. fs;spfNs.. Ngha; tuth

ntisahj fhl;l tpl;L.. ntisahz;l tPl;ltpl;L..
nts;se;jpah.. ntFspr;rdk;.. ntspNaWNj X
tho;NthL nfhz;L tpLNkh.. rhNthL nfhz;L tpLNkh..
NghFk; njir.. nrhy;yhkNy.. top ePSNj
capNuhL tho;tJ $l.. rpW Jd;gNk N`ha;
tapNuhL tho;tJ jhNd.. ngUe;Jd;gNk
nghy;yhj tpjpAk; miof;f.. NghNwhNk gQ;rk; nghiof;f
ahu; kPy;tNjh.. ahu; tho;tNjh.. ahu; fz;lJ..

ghyk; ghykh.. ntbr;Rf;nflf;FNj..
ghLghl;ltd; G+kp
ntbr;r G+kpapy;.. nghijf;f ghf;FNj..
nfL nfl;ltd; rhkp

Gspaq;nfhl;ila.. mtpr;R jpz;Zjhd;..
nghor;R nflf;FJ Nkdp
gQ;rk; nghiof;fTk;.. grpa jPf;fTk;..
gr;r G+kpaf; fhkp

N`h X nrq;fhNl.. rpWfuNl.. Ngha; tuth
N`h XXX fhLfNs.. fs;spfNs.. Ngha; tuth

(ngz; : XXXX.. XXXX.. XXXXXX XX)

fhNyhL rus fpopf;f.. fz;NzhL GOjp mbf;f..
Cu; jhz;bNa.. Cu; NjbNa.. Cu; NghFNj V
fUNtyq;fhL fle;J.. fy;Yhj;J NkL fle;J..
Cu; Nruyhk;.. cRu; NrUkh.. topapy;iyNa
fq;fhzp Ngr;r ek;gp.. rdk; NghFNj X
ez;Lfs $bf;nfhz;L.. eup NghFNj
cly; kl;Lk; KjyPlhf.. xU EhW rdk; Nghwhf
capu; kPSNkh.. cly; kPSNkh.. ahu; fz;lJ..

nghj;j fs;spAk;.. Ks;Sj; jr;rJk;..
nghj;J xOFNk ghY
fhyq;fhykh.. mOJ jPj;Jl;Nlhk;..
fz;zpy; ,y;iyNa ePU

thl;Lk; gQ;rj;jpy;.. nfhf;Ff;fhiy Nghy;..
tj;jp Nghr;ra;ah tho;T
$l;lk; $l;lkh.. tho NghfpNwhk;..
$l tUFNj rhT

N`h nrq;fhNl.. rpWfuNl.. Ngha; tuth
XXX fhLfNs.. fs;spfNs.. Ngha; tuth
RL RL fhL tpl;L.. Nghfpw nghzq;f Nghy
rd rd rdq;fnyy;yhk;.. NghFJ ghij Nky m
cs;Supy; fhf;fh FUtp.. vu NjLNj X
grpNahL kD\ $l;lk;.. ntspNaWNj

nghj;j fs;spAk;.. Ks;Sj; jr;rJk;..
nghj;J xOFNk ghY
fhyq;fhykh.. mOJ jPj;Jl;Nlhk;..
fz;zpy; ,y;iyNa ePU

thl;Lk; gQ;rj;jpy;.. nfhf;Ff;fhiy Nghy;..
tj;jp Nghr;ra;ah tho;T
$l;lk; $l;lkh.. tho NghfpNwhk;..
$l tUFNj rhT>

Sengaade Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Sengaade in english, it will be updated soon. Check back later.

Sengaade Video Song

If you don't see the video song of Sengaade, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos