Tamil Song Lyrics

Sattru Munbu Paartha Megam Lyrics

Song : Sattru Munbu Paartha Megam
Movie : Neethaane En Ponvasantham (2012)
Singers : Ramya NSK
Music : Ilaiyaraaja
Lyricist : Na.Muthukumar
Direction : Gautham Menon
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 3728 Times

View all Neethaane En Ponvasantham (2012) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

rw;W Kd;G ghu;j;j.. Nkfk;.. khwp.. Nghf..
fhyk; ,d;W fhjy;.. neQ;ir.. fPwp.. Nghf..

rw;W Kd;G ghu;j;j.. Nkfk;.. khwp.. Nghf..
fhyk; ,d;W fhjy;.. neQ;ir.. fPwp.. Nghf..
neQ;rk; Jbg;gJk;.. kpd;dy; mbg;gNjd;.. nrhy;
XN`h cd;id gpupj;jpl.. vd;id vupj;J.. eP nry;
vy;yhNk ngha;nad;W nrhy;thah X N`h N`hN`h

rw;W Kd;G ghu;j;j.. Nkfk;.. khwp.. Nghf..
fhyk; ,d;W fhjy;.. neQ;ir.. fPwp.. Nghf..

Vq;fp Vq;fp ehd; Nfl;gJ.. cd;idj;jhdlh
Jhq;fp Nghdjha; ebg;gJ.. ,d;Dk; Vdlh
thq;fp Nghd vd; ,jaj;jpd;.. epyik vd;dlh
Njq;fp Nghd xu; ejp vd.. ,d;W ehdlh
jhq;fp gpbf;f cd; Njhs;fs; ,y;iyNa
jd;de;jdp fhl;by; ve;jd; fhjy; thl

rw;W Kd;G ghu;j;j.. Nkfk;.. khwp.. Nghf..
fhyk; ,d;W fhjy;.. neQ;ir.. fPwp.. Nghf..

Nru;e;J Nghd ek; rhiyfs;.. kPz;Lk; Njhd;Wkh
Nrhu;e;J Nghd vd; fz;fspd;.. Nrhfk; khWkh
Xa;e;J Nghd ek; thu;j;ijfs;.. NkYk; njhlUkh
fha;e;J Nghd vd; fd;dj;jpy;.. tz;zk; kyUkh
Nja;e;j ntz;zpyh jpUk;g tsUkh
njhl;L njhl;L NgRk; ce;jd; iffs; vq;Nf

rw;W Kd;G ghu;j;j.. Nkfk;.. khwp.. Nghf..
fhyk; ,d;W fhjy;.. neQ;ir.. fPwp.. Nghf..
neQ;rk; Jbg;gJk;.. kpd;dy; mbg;gNjd;.. nrhy;
XN`h cd;id gpupj;jpl.. vd;id vupj;J.. eP nry;
vy;yhNk ngha;nad;W nrhy;thah X N`h N`hN`h

rw;W Kd;G ghu;j;j.. Nkfk;.. khwp.. Nghf..
fhyk; ,d;W fhjy;.. neQ;ir.. fPwp.. Nghf..>

Sattru Munbu Paartha Megam Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Sattru Munbu Paartha Megam in english, it will be updated soon. Check back later.

Sattru Munbu Paartha Megam Video Song

If you don't see the video song of Sattru Munbu Paartha Megam, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos