Sangam Muzhangi Varum

Tamil Song Lyrics

Sangam Muzhangi Varum Lyrics

Song : Sangam Muzhangi Varum
Movie : Aada Vandha Theivam (1960)
Singers : T.R. MAHALINGAM, P. SUSHEELA
Music : K.V. MAHADEVAN
Lyricist : MARUDHAKASI
Direction :
Submitted By : Manimaran
Viewed 2727 Times

View all Aada Vandha Theivam (1960) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

k`hypq;fk;: rq;fk; Koq;fp tUk;
rpq;fhu jkpo; fiyNa
,d;gk; cUthfg; nghq;Fk; md;gpd; miyNa
rq;fk; Koq;fp tUk; rpq;fhu jkpo; fiyNa
,d;gk; cUthfg; nghq;Fk; md;gpd; miyNa
rq;fk; Koq;fp tUk; rpq;fhu jkpo; fiyNa

RrPyh: rpe;Jk; ,iraKjk; njd; nghjpif njd;wNyh
rpe;Jk; ,iraKjk; njd; nghjpif njd;wNyh
nrq;fUk;Ngh fdp urNkh Njd; Fapypd; nfhQ;rNyh
nrq;fUk;Ngh fdp urNkh Njd; Fapypd; nfhQ;rNyh

k`hypq;fk;: MMMMMMMMMM
rq;fk; Koq;fp tUk; rpq;fhu jkpo; fiyNa
RrPyh: ,d;gk; cUthfg; nghq;Fk; md;gpd; miyNa
rq;fk; Koq;fp tUk; rpq;fhu jkpo; fiyNa

k`hypq;fk;: fz;Nz rFe;jiyNa fz; ftUk; XtpaNk
fzKk; cid kwNtd; vd; fhjy; fhtpaNk
RrPyh: kd;dtNu Viof;F tho;tspj;j nja;tNk
vd;DapNu ,d;W Kjy; ckf;Nf jhd; nrhe;jNk

,UtUk;: MMMMMMMMMM
rq;fk; Koq;fp tUk; rpq;fhu jkpo; fiyNa

k`hypq;fk;: ngz;Nz Kk;jhN[ Nguofpd; gpk;gNk
NgRk; gpiw epyNt vd; tho;tpd; ,d;gNk
RrPyh: vd; kdjpy; nfhQ;rpLk; ,dpg;ghd vz;zNk
vd; ehSk; mopahJ ek; fhjy; jpz;zNk

,UtUk;: MMMMMMMMMM
rq;fk; Koq;fp tUk; rpq;fhu jkpo; fiyNa
,d;gk; cUthfg; nghq;Fk; md;gpd; miyNa
rq;fk; Koq;fp tUk; rpq;fhu jkpo; fiyNa

>

Sangam Muzhangi Varum Tamil Song Lyrics in English

Mahalingan: Sangam muzhangi varum
Singaara thamizh kalaiye
Inbam uruvaaga pongum anbin alaiye
Sangam muzhangi varum singaara thamizh kalaiye
Inbam uruvaagap pongum anbin alaiye
Sangam muzhangi varum singaara thamizh kalaiye

Susheela: Sindhum isaiyamudham then podhigai thendralo
Sindhum isaiyamudham then podhigai thendralo
Sengkarumbo kani rasamo then kuyilin konjalo
sengkarumbo kani rasamo then kuyilin konjalo

Mahalingam: Aahhhhaaaaaaa…..
Sangam muzhangi varum singaara thamizh kalaiye
Susheela: Inbam uruvaagap pongum anbin alaiye
Sangam muzhangi varum singaara thamizh kalaiye

Mahalingam: Kanne sakunthalaiye kan kavarum oviyame
Kanamum unai maraven en kaadhal kaaviyame
Susheela: Mannavare ezaikku vaazhvaliththa deivame
Ennuyire indru mudhal umakke dhaan sondhame

Both: Aahhaaaaaaaaaa
Sangam muzhangi varum singaara thamizh kalaiye

Mahalingam: Penne mumtaje perazagin bimbame
Pesum pirai nilave en vaazhvin inbame
Susheela: En manadhil konjidum inippaana enname
En naalum azhiyaadhu nam kaadhal thinname

Both: Aaahhhhhaaaaaaaaaa
Sangam muzhangi varum singaara thamizh kalaiye
Inbam uruvaagap pongum anbin alaiye
Sangam muzhangi varum singaara thamizh kalaiye

Sangam Muzhangi Varum Video Song

If you don't see the video song of Sangam Muzhangi Varum, it will be updated soon. Check back later.