Tamil Song Lyrics

Romba Azhagu Lyrics

Song : Romba Azhagu
Movie : Chanakya (2005)
Singers : Karthik, Sadhana Sargam
Music : Srikanth Deva
Lyricist : Kabilan
Direction : A. Venkatesh
Submitted By : Malar
Viewed 2114 Times

View all Chanakya (2005) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Mz;: nuhk;g moF eP nuhk;g moF nuhk;g moF
eP nuhk;g moF cd;d nuhk;g nuhk;g nuhk;g gpbf;Fk;

ngz;: nuhk;g moF eP nuhk;g moF nuhk;g moF
eP nuhk;g moF cd;d nuhk;g nuhk;g nuhk;g gpbf;Fk;

Mz;: jpj;jpf;Fk; cjL moF jPKl;Lk; ghu;it moF
jpd;lhl itf;Fij cd; moF
vd;d nkd;D jpd;Dk; gw;fs; moF

ngz;: cd;d nuhk;g... nuhk;g...
cd;d nuhk;g nuhk;g nuhk;g gpLf;Fk;

Mz;: nuhk;g moF eP nuhk;g moF nuhk;g moF
eP nuhk;g moF cd;d nuhk;g nuhk;g nuhk;g gpbf;Fk;

Mz;: iftPrp ele;jh ifj;jl;b miof;Fk;
fz;zhb tiyay;fs; nuhk;g moF

ngz;: vd;ndhl ,jak; cd;ifapy; Jbf;Fk; nfbf;fhu Xirfs;
nuhk;g moF

Mz;: ghtilapy; Fspj;jhy; gr;ir jz;zP moF

ngz;: njhopd; NkNy fpspaha; njhw;wp nfhz;lhy; moF

Mz;: cd;id ghu;j;j gpwF cyfNk moF

ngz;: cd;d... nuhk;g... cd; gps;is Kfk; nfhy;iy moF.....

Mz;: nuhk;g moF eP nuhk;g moF nuhk;g moF
eP nuhk;g moF cd;d nuhk;g nuhk;g nuhk;g gpbf;Fk;

ngz;: ehd.. ehd .. jhd....


ngz;: fhfpj clypy; cd;D}l tpuy;fs; ftpijfs;
fpUf;fpdhy; nuhk;g moF

Mz;: NtnuhL cid eP khu;g;nghL Gijj;jhy;
ntz;zPuha; khupa ntu;it moF

ngz;: %D Ntiy cztha; Kj;jk; je;jhy; moF
,y;iy vd;w ,ilapy;.. ,lk; je;jhy; moF

ngz;: ahUk; ,y;y ,lj;jpy; ePAk; ehDk; moF

Mz;: Mir.... njhir..... cd; gps;is Kfk; nfhy;iy moF

Mz;: nuhk;g moF eP nuhk;g moF nuhk;g moF
eP nuhk;g moF cd;d nuhk;g nuhk;g nuhk;g gpbf;Fk;

ngz;: V.V.. nuhk;g moF eP nuhk;g moF nuhk;g moF
eP nuhk;g moF cd;d nuhk;g nuhk;g nuhk;g gpbf;Fk;

Mz;: jpj;jpf;Fk; cjL moF jPKl;Lk; ghu;it moF
jpd;lhl itf;Fij cd; moF
vd;d nkd;D jpd;Dk; gw;fs; moF

ngz;: cd;d nuhk;g... nuhk;g...
cd;d nuhk;g nuhk;g nuhk;g gpLf;Fk;>

Romba Azhagu Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Romba Azhagu in english, it will be updated soon. Check back later.

Romba Azhagu Video Song

If you don't see the video song of Romba Azhagu, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos