Rekkakkatti parakkudhadi

Tamil Song Lyrics

Rekkakkatti parakkudhadi Lyrics

Song : Rekkakkatti parakkudhadi
Movie : Annamalai (1992)
Singers : SP. Balasubramaniam, Chithra
Music : Deva
Lyricist :
Direction : Suresh Krishna
Submitted By : Shanthi Abe
Viewed 2656 Times

View all Annamalai (1992) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

nuf;ff;fl;b guf;Fjb md;dky i\fpy;
Mrg;gl;L Vupf;nfhb ma;aNthl igfpy;
nuf;ff;fl;b guf;Fjb md;dky i\fpy;
Mrg;gl;L VuPf;nfhb ma;aNthl igfpy;
Njhsjl;b gpbf;fapy vd;d Rfk; fd;dk;kh
,e;j Rfk; vjpy; ,Uf;F ,d;Dk; nfhQ;[k; NghNthkh
mllh..gofp nfld;j goa nezg;gpy...

nuf;ff;fl;b guf;Fja;a md;dky i\fpy;
Mrg;gl;L VuPf;fpl;Nld; ma;aNthl igfpy;

rupjpuNk khup NghR kdR khnuiyV
vd; i\fpy;Yf;Fk; xdf;Fk; kl;Lk; taR avuyv
Nfhb gzk; Gfo; ,Uf;FJ eiur khg;gpy;iyv
,d;Dk; nfhOd;J ntjy kbrp nfhLf;f FUk;G
Nghfyav
Mdh..nuz;L NgUk; nkij ,l;L mb vj;jd ehshr;R
Ngud; Ngj;jp nfhy;Yk; tarpy vd;dJ tPz;Ngr;R
capu; ,Uf;Fk; tiu ,Uf;Fk;...,J fhkd; nrhd;d
nrhy;yhr;R

nuf;ff;fl;b guf;Fja;ah md;dky i\fpy;
nfha;...nfha;..
Mrg;gl;L naupf;fpl;Nld; ma;aNthl igfpy;
Nghyhk; iul;L...

fhL kiz tPL jhd re;Njh\k; vdf;F
dp %Z nkhok; G+ nfhLj;jh Ke;jhd cdf;F
thY Nghr;R fjp te;jJ gok; fj ,Uf;F
mb trjp te;jJ tho;f;if NghdJ ek;Nkhl
fzf;F
,Utu;f;Fk; xU jiya;iz cuf;fk; jujh...
,Uf;fl;Lk; ,tDf;Fk; me;j nezg;G tujh
cly; kue;J Rfk; kue;J cuthLk; neu;k; tujh

nuf;ff;fl;b guf;Fjb md;dky i\fpy;
Mrg;gl;L Vupf;fpl;Nld; ma;ahNthl igfpy;
Mdh..Njhsjl;b gpbf;fapny vd;d Rfk; fd;dk;kh
,e;j Rfk; vjpy; ,Uf;F ,d;Dk; nfhQ;[k; NghNthkh
mllh..gofp nfle;j goa nezg;gpy...

nuf;ff;fl;b guf;Fja;ah md;dky i\fpy;
Mrg;gl;L Vupf;nfhb ma;ahNthl igfpy;
>

Rekkakkatti parakkudhadi Tamil Song Lyrics in English

Rekkakatti parakudhadi annamala cycle
Aasapattu yerikodi ayyavoda bikeil 
Rekkakatti parakudhadi annamala cycle
Aasapattu yerikodi ayyavoda bikeil 
Tholathatti pidikayile enna sugam kannamma
Indha sugam edhil iruku innum konjam povomaa
Adadaa pazhagi kedandha pazhaya nenapila….

Rekkakatti parakudhaiya annamala cycle
Aasapattu yerikiten ayyavoda bikeil

Sarithirame maari pochu manasu maralaye
En cyclekum Onaku mattum vayasu yeralaye
Kodi panam pugazh irukudhu naraicha mapillaiye
Innum kozhundhu vethala madichi koduka kurumbu
Pogalaye
Aaann rendum perum methai ittu adi ethana naalaachu
Peran pethi kollum vayasila ennadhu veenpechu
Uyir irukum varai irukum idhu kaaman sonna
Sollaachu

Rekkakatti parakudhaiya annamala cycle
Hoy hoy
Aasapattu yerikiten ayyavoda bikeil
Polam right…..

Kaadu manai veedu dhaana sandhosam enaku
Nee moonu mozham poo kudutha mundhaana onaku
Vaazhu pochu kathi vandhadhu pazham kadha iruku
Adi vasathi vandhadhu vaazhkai ponadhu nammoda
Kanaku
Iruvarkum oru thalaiyanai urakam varaadha
Irukatum ivanukum andha nenapu varaadha
Udal marandhu sugam marandhu uravaadum neram varaadha

Rekkakatti parakudhadi annamala cycle
Aasapattu yerikiten ayyavoda bikeil
Aaann thozhathatti pidikayile enna sugam kannamma
Indha sugam edhil iruku innum konjam povoma
Adadaa pazhagi kedandha pazhaya nenapila

Rekkakatti parakudhaiya annamala cycle
Aasapattu yerikodi ayyavoda bikeil

Rekkakkatti parakkudhadi Video Song