Tamil Song Lyrics

Raagankal Pathinaaru Lyrics

Song : Raagankal Pathinaaru
Movie : Thillu Mullu (1981)
Singers : S.P.Balasubramaniam
Music : M.S.Viswanathan
Lyricist :
Direction :
Submitted By : Nivi
Viewed 5648 Times

View all Thillu Mullu (1981) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

uhfq;fs; gjpdhW cUthd tuyhW
ehd; ghLk;NghJ
mwpthak;kh
gyEhW uhfq;fs; ,Ue;jhnyd;d
gjpdhW ghl
RfkhdJ

(uhfq;fs;)

fiykhJ jhd;
kPl;Lk; ,jkhd tPiz
fdpthd Rtuk; ghlg; gjkhdJ

mofhd ,sk;ngz;zpd; Nkdp jhd; $l
Mjhu Rjp nfhz;l
tPizak;kh

(uhfq;fs;)

,ilahl tisahl
ryq;iffs; Ml
,iyNahL nfhbNghy elkhbdhs;
cyfhSk;
cikahspd; uhf ghtq;fs;
Mde;jk; Fbnfhz;l Nfhykk;kh


(uhfq;fs;)
>

Raagankal Pathinaaru Tamil Song Lyrics in English

Raagangal pathinaaru uruvaana varalaaru
Naan paadumpothu 
Ariyaathamma
Palanooru raagangal irunthaalenna
Pathinaaru paada
Sugamaanadhu

(Raagangal)

Kalaimaadhu thaan 
Meettum idhamaana veenai
Kanivaana swaram paada padhamaanadhu

Azhagaana ilampennin meni thaan kooda
Aadhaara sruthi konda 
Veenaiyamma

(Raagangal )

Ilaiyaada valaiyaada 
Santhangal aada
Ilaiyodu kodipola nadamaadinaal
Ulagaalin 
Umaiyaalin raaga bhaavangal
Aanandham kudikonda kolamamma

(Raagangal)

Raagankal Pathinaaru Video SongTamil Cooking Videos