Tamil Song Lyrics

Pudhu Roadlathaan Lyrics

Song : Pudhu Roadlathaan
Movie : Meera
Singers :
Music :
Lyricist :
Direction :
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 3210 Times

View all Meera Songs Lyrics

Tamil Lyrics

n`ha;ah n`ha;au n`ha;ah n`ha;ah....

Mz; :
(n`ha;ah) GJ Nuhl;Ly jhd; (n`ha;ah) ey;y Nuhl;Ly jhd;
epd;whLk; nts;sp epyT (n`ha;ah n`ha;ah )
(n`ha;ah) ,e;j uhj;jpupapy; (n`ha;ah) xU ahj;jpiuapy;
G+NthL fhj;Jk; tUJ (n`ha;ah n`ha;ah )
epyntq;Nf nrd;whYk; epoy; gpd;dhy; tuhjh
eP Ntz;lhk; vd;whYk; mJ tl;lk; ,lhjh

(GJ Nuhl;Ly jhd;)

G+j;jpUf;Fk; itukzp jhuiffs; jhd; (n`ha;ah)
uhj;jpupapy; ghu;j;jJ cz;Nlh (n`ha;ah n`ha;ah)
fhj;jpUf;Fk; uhf;FUtp fz;Zwq;fhky; (n`ha;ah)
ghl;birf;f Nfl;lJ cz;Nlh (n`ha;ah n`ha;ah)
eP tho;e;J tsu;e;j ,lk; NtW.. Neuq;fs; cdf;F ,jw;NfJ
eP ,d;W elf;Fk; jlk; NtU.. ehd; md;wp cdf;F Jiz ahU
eP jLj;jhYk; fhy; fLj;jhYk;.. ehs; KSf;f ehd; tUNtd; khNd..

(n`ha;ah) GJ Nuhl;Ly jhd; (n`ha;ah) ey;y Nuhl;Ly jhd;
epd;whLk; nts;sp epyT (n`ha;ah n`ha;ah)

ngz; :
X..kz; Fbr thrypNy.. re;jpud; jhd; tpb tpsf;F..
vd; kb jhd; gQ;R nkj;ij.. fz;kzpNa eP cwq;F..

Mz; :
thdk; tUk; Nkfk; tUk; $l cd;Ndhl (n`ha;ah)
ehDk; te;jhy; vd;dbak;kh (n`ha;ah n`ha;ah)
njd; kJiu NrUk; tiu Mz; Jizahf (n`ha;ah)
vio vd;id Vw;W nfhy;yk;kh (n`ha;ah n`ha;ah)
XlhNj fpspNa jdpahf..vNjDk; elf;Fk; jtwhf..
Cu; nfl;L fplf;F nghJthf..xd;whf elg;Nghk; nkJthf
fhyb Nehf.. ehyb Nghf ghijapNy G+ tpupg;Ngd; ehNd


(GJ Nuhl;Ly jhd; ) -1
(n`ha;ah) GJ Nuhl;Ly jhd; (n`ha;ah) ey;y Nuhl;Ly jhd;
epd;whLk; nts;sp epyT (n`ha;ah n`ha;ah)
(n`ha;ah) ,e;j uhj;jpupapy; (n`ha;ah) xU ahj;jpiuapy;
G+NthL fhj;Jk; tUJ (n`ha;ah n`ha;ah)
>

Pudhu Roadlathaan Tamil Song Lyrics in English

Hoyya hoyyara hoya hoya…

Male : 
(Hoyya) puthu roadula than (hoya) nalla roatula thaan
Nindraadum velli nilavu (Hoyya hoyya hoya)
(Hoyya) Intha raathiriyil (Hoyya) Oru yaathirai yil
Poovodu kaatrum varuthu ( Hoyya hoya)
Nilavenge sendraalum nizhal pinnaal varaathaa
Nee vendaam endraalum athu vattamidathaa

(Puthu roadula than)

Poothirukkum vairamani thaaragaigal than (Hoyya)
Raathiriyil parthathum undo (Hoyya hoyya)
Kaathirukum raakkuruvi kannurangaamal (Hoyya)
Paatisaikka kettadhu undo (Hoyya hoya)
Nee vaazhnthu valarntha idam veru nerangal unakku itharkethu
Nee indru nadakkum thadam veru naan andri unakku thunai yaaru
Nee thaduthaalum kaal thaduthaalum naal muzhukka naan varuven mane

(Hoyya) puthu roadula than (hoya) nalla roatula thaan
Nindraadum velli nilavu (Hoyya hoyya hoya)

Female: 
Oh man kudisai vaasalile chandiran thaan vidi vilakku
En madi thaan panju methai kanmaniye nee urangu

Male : 
Vaanam varum megam varum kooda unnodu ( Hoyya)
Naanum vanthaal ennadiyamma ( Hoyya hoya)
Then madurai serum varai aan thunaiyaaga (Hoyya)
Ezhai ennai yetru kollamma (Hoyya hoya)
Odathe kiliye thaniyaaga ethenum nadakum thavaraaga
Oor kettu kidakku podhuvaaga ondraaga nadappom medhuvaaga
Kaaladi noga naaladi poga paathaile poo viripen naane

(Puthu roadula than) 1
(Hoyya) Pudhu roadula thaan (hoya) nalla roatula thaan
Nindraadum velli nilavu (Hoyya hoya)
(Hoyya) Intha raathiriyil (Hoyya) Oru yaathirai yil
Poovodu kaatrum varuthu ( Hoyya hoya)

Pudhu Roadlathaan Video SongTamil Cooking Videos