Pudhu Mappillaiku

Tamil Song Lyrics

Pudhu Mappillaiku Lyrics

Song : Pudhu Mappillaiku
Movie : Aboorva Sagotharargal (1989)
Singers : S P Balasubramaniyam, S P Shailaja
Music : Illayaraja
Lyricist : Vaali
Direction : Sangeetham Srinivasa Rao
Submitted By : Janu
Viewed 11518 Times

View all Aboorva Sagotharargal (1989) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

gg;gg;gh gg;gg;gup gg;gg;gh gg;gg;gup
...
gg;gg;gh gg;gg;gup gg;gup

GJ khg;gps;isf;F ey;y Nahfklh
me;j kzkfs;jhd; te;j Neuklh
nghz;Z Xtpak; Nghy; ,Ug;gh ,Ug;gh
FspNuhiliag; Nghy; elg;gh elg;gh
fyfyg;gh mt rpupg;gh futbg;gh

GJ khg;gps;isf;F...

rpq;Fk; Gyp $l N[hb xz;Z Njl
jd;de;jdpahf ehDk; ,q;F thl
te;jhse;jj; Njhifjhd;
je;jhnshU Mirjhd;
ugg;gg;g ug;gg;g upgpg;gpgp upg;gpg;gp
fy;ahzk;jhd; khrp khrk;
ehj];tuk; Nksjhsk;
te;jhr;Rq;f fhyk; Neuk;
Cu;Nfhykha;g; Nghfj;jhd;
khiy R+bl khg;gps;isahfpl
vdf;Nfhu; njhzjhd; nflr;rhr;R
vd;d nedr;rh gupjtpr;rh JbJbr;rh

GJ khg;gps;isf;F...

rpd;d tpop kPD nrhy;Yk; nkhop NjD
fd;dp xU khD ifaizf;f ehD
Fs;skzp ePahl nfhQ;Rk; fpsp xd; $l
vd;dhSk; ehd; rhz; gps;isjhd;
MdhYk; Xu; Mz; gps;isjhd;
vd;NdhL G+j;Njd; Ky;iyjhd;
cy;yhrkha; Mlj;jhd;
fhjy; NfhGuk; Ve;Jk; Xtpak;
mts;jhd; cdf;nfdg; gpwe;jhNs
xd;d nedr;rh gupjtpr;rh JbJbr;rh

GJ khg;gps;isf;F...

>

Pudhu Mappillaiku Tamil Song Lyrics in English

Pappappaa Pappappari Pappappaa Pappappari
….
Pappappaa Pappappari Pappari..

Pudhu Mappillaikku Nalla Yogamadaa
Andha Manamagal Thaan Vandha Naeramadaa
Ponnu Oviyam Pol Iruppaa Iruppaa
Kulirodaiyai Pol Nadappaa Nadappaa
Kalagalappaa Ava Sirippaa Karavadippaa

Pudhu Mappillaikku….

Singum Puli Kooda Jodi Onnu Theda
Thannandhaniyaga Naanum Ingu Vaada
Vandhaalandhath Thogaidhaan 
Thandhaaloru Aasaidhaan
Rababbabba Rabbabba Ribibbibi Ribbibbi
Kalyaanamdhaan Maasi Maasam
Naadhaswaram Melathaalam
Vandhaachchunga Kaalam Neram
Oorgolamaai Pogaththaan
Maalai Soodida Maapillaiyaagida
Enakkoar Thonadhaan Kedachchaachchu
Enna Nenachchaa Parithavichchaa Thudithudichchaa

Pudhu Mappillaikku…

Chinna Vizhi Meenu Sollum Mozhi Thenu
Kanni Oru Maanu Kaiyanaikka Naanu
Kullamani Neeyaada Konjum Kill On Kooda
Ennaalum Naan Saan Pillaidhaan
Aanaalum Or Aan Pillaidhaan
Ennodu Pooththen Mullaidhaan
Ullaasamaai Aadaththaan
Kaadhal Goapuram Yendhum Oviyam
Avaldhaan Unakkena Pirandhaale
Onna Nenachchaa Parithavichchaa Thudithudichchaa

Pudhu Mappillaikku

Pudhu Mappillaiku Video Song