Pournami Nilavil Pani Vizhum

Tamil Song Lyrics

Pournami Nilavil Pani Vizhum Lyrics

Song : Pournami Nilavil Pani Vizhum
Movie : Kanni Penn (1969)
Singers : S.P. Balasubramaniyam, S. Janaki
Music : M.S. Viswanathan
Lyricist : Vaali
Direction :
Submitted By : Kavee
Viewed 6618 Times

View all Kanni Penn (1969) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

ngsu;zkp epytpy; gdp tpOk; ,utpy;
flw;fiu kzypy; ,Ug;Nghkh

nksdj;jpd; nkhopapy; kaf;fj;jpd; epiyapy;
fij fijahf gbg;Nghkh

ngsu;zkp epytpy; gdp tpOk; ,utpy;
ngsu;zkp epytpy; gdp tpOk; ,utpy;
flw;fiu kzypy; ,Ug;Nghkh

nksdj;jpd; nkhopapy; kaf;fj;jpd; epiyapy;
nksdj;jpd; nkhopapy; kaf;fj;jpd; epiyapy;
fij fijahf gbg;Nghkh
fij fijahf gbg;Nghkh

fk;gd; jkpNoh ghl;bdpNy
rq;f jkpNoh kJiuapNy
gps;is jkpNoh koiyapNy - eP
NgRk; jkpNoh tpopfspNy

neQ;rk; KOJk; ftpij vOJ
nfhQ;Rk; ,iria goFk; nghOJ

Js;Sk; ,sik gUtk; ekJ
njhl;L jOTk; RfNkh GjpJ

fz; ghu;itNa cd; GJg;ghlNyh
nghd; tPizNa cd; G+NkdpNah

gps;is gUtk; jha; kbapy;
NgRk; gUtk; jkpo; kbapy;
fz;zp gUtk; vd; tbtpy;
fhyk; KOJk; cd; kbapy;

gd;dPu; ejpjhd; tpop Nky; nghopa
jz;zPu; miy Nghy; Foy;jhd; nespa

jd;de;jdpik jzy; Nghy; nfhjpf;f
jQ;rk; GFe;jhs; cd;idjhd; miof;f

nghd;Ndhtpak; vd; kdNkilapy;
nrhy;Nyhtpak; cd; xU [hilapy;

ngsu;zkp epytpy; gdp tpOk; ,utpy;
flw;fiu kzypy; ,Ug;Nghkh

nksdj;jpd; nkhopapy; kaf;fj;jpd; epiyapy;
fij fijahf gbg;Nghkh>

Pournami Nilavil Pani Vizhum Tamil Song Lyrics in English

Pournami nilavil pani vizhum iravil 
Kadarkarai manalil iruppomaa 

Mounathin mozhiyil mayakkathin nilaiyil
Kadhai kadhaiyaaga padippomaa 

Pournami nilavil pani vizhum iravil 
Pournami nilavil pani vizhum iravil
Kadarkarai manalil iruppomaa 

Mounathin mozhiyil mayakkathin nilaiyil
Mounathin mozhiyil mayakkathin nilaiyil
Kadhai kadhaiyaaga padippomaa 
Kadhai kadhaiyaaga padippomaa 

Kamban thamizho paattinile 
Sanga thamizho madhuraiyile
Pillai thamizho mazhalaiyile - nee 
Pesum thamizho vizhigalile 

Nenjam muzhudhum kavidhai ezhudhu
Konjum isaiyai pazhaghum pozhudhu

Thullum ilamai paruvam namadhu 
Thottu thazhuvum sugamo pudhidhu

Kan paarvaiye un pudhuppaadalo 
Pon veenaiye un poomeniyo 

Pillai paruvam thaai madiyil 
Pesum paruvam thamizh madiyil
Kanni paruvam en vadivil 
Kaalam muzhudhum un madiyil

Panneer mazhaidhaan vizhi mel pozhiya 
Thanneer alai pol kuzhalthaan neliya

Thannanthanimai thanal pol kodhikka 
Thanjam pugundhaal unnaithaan azhaikka

Ponoviyam en manamediayil
Soloviyam un oru jaadaiyil
Pournami nilavil pani vizhum iravil 
Kadarkarai manalil iruppomaa 

Mounathin mozhiyil mayakkathin nilaiyil
Kadhai kadhaiyaaga padippomaa 

Pournami Nilavil Pani Vizhum Video Song