Tamil Song Lyrics

Pottumela Pottu Lyrics

Song : Pottumela Pottu
Movie : Kangalum Kavipaduthey (2008)
Singers : Krishnaraj, Malathi
Music : Ilayaraja
Lyricist :
Direction : Chandarnath
Submitted By : Malar
Viewed 2052 Times

View all Kangalum Kavipaduthey (2008) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Mz;: nghl;L Nky nghl;L tr;R
G+tg; Nghy njhl;L tr;R
khiy NghL khiy NghL
mz;zDf;F khiy NghL

ngz;: nfhl;L Nksk; nfhl;b tr;R
$l;lj;NjhL Nfh\k; Nghl;L
khiy NghL khiy NghL
mz;zDf;F khiy NghL

Mz;: mz;zd; Ngiur; nrhy;Yk; nghOJ
neQ;rk; nghq;fp vOe;jpLk; Njhoh

ngz;: mz;zd; Mapuj;jpy; xU MS
,tu; tho;f;if xU tuyhW

FO: nghl;L Nky...

Mz;: rpWtl;lk; vy;yhk; gytl;lk; Nghl;L
ngUtl;lk; MFw fhyk;

ngz;: ngUtl;lk; vy;yhk; khtl;lk; vy;yhk;
vkfz;lk; gf;fj;jpy; tl;lk; NghL

FO: ,stl;lk; vy;yhk; ,jaj;jpy; ,q;Nf
vOjl;Lk; ek;k mz;zd; Ngu

ngz;: gytl;lk; je;J tuptl;lk; fl;b
ghLq;f ek;k mz;zd; fPu;j;jpfis

Mz;: Nfhl;ilg; gf;fk; mz;zDk; Nghdh
$l;lk; itf;Fk; ry;A+l;

FO: vq;f mz;zd; thu;j;ijf;F mq;Nf
mt;tsT nry;thf;F

Mz;: me;j nly;ypapYk; mz;zd; ntw;wpf;fuk;
md;igg; NgrpLk; jpUehs; fz;zpy; njupAJ
nghl;L Nky...

ngz;: ghz;ltNuhL $l;lzp Nru;e;J
vd;nwd;Wk; Mz;ltd; fz;zd;

Mz;: ,q;F Ms;gtNuhL $l;lzp te;J
mjpfhuk; nra;thNu ek;k mz;zd;

ngz;: ,tNuhL ,q;Nf Nghl;bf;F te;jh
vtu; ,q;Nf n[apg;gtu; fz;zh

Mz;: vtNuhL $l;L vtu; itj;j NghJk;
vd;iwf;Fk; n[apg;gtu; ek;k mz;zh

Mz;: ve;j fl;rp Ml;rp te;jhYk;
vd;Wk; ,tu; uh[hjhd;

FO: kf;fs; rf;jp cs;s tiuf;Fk;
kj;jtq;f $[hjhd;

ngz;: me;j tPurf;jp me;j fhsp rf;jp
mz;zd; tho;Tf;F Jizaha;
vd;Wk; ,lk; jUk;

nghl;L Nky...
>

Pottumela Pottu Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Pottumela Pottu in english, it will be updated soon. Check back later.

Pottumela Pottu Video Song

If you don't see the video song of Pottumela Pottu, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos