Tamil Song Lyrics

Pottu Vaitha Mugamo Lyrics

Song : Pottu Vaitha Mugamo
Movie : Sumathi En Sunthari (1971)
Singers : S.P. BALASUBRAMANIUM
Music : M.S. VISWANATHAN
Lyricist : KANNADASAN
Direction : C.V. RAJENDRAN
Submitted By : Manimaran
Viewed 8517 Times

View all Sumathi En Sunthari (1971) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

nghl;L itj;j KfNkh fl;b itj;j FoNyh
nghd;kzpr; ruNkh me;;jp kQ;rs; epwNkh
me;;jp kQ;rs; epwNkh

nghl;L itj;j KfNkh MMMm fl;b itj;j FoNyh
nghd;kzpr; ruNkh me;;jp kQ;rs; epwNkh
me;;jp kQ;rs; epwNkh

jiuNahL thdk; tpsahLk; Nfhyk;
jiuNahL thdk; tpsahLk; Nfhyk;
,ilNahL ghHj;Njd; tpiyahff; Nfl;Nld;
,ilNahL ghHj;Njd; tpiyahff; Nfl;Nld;
nrt;thdk; NghNy Gd;dif Gupe;jhs;
Gd;dif Gupe;jhs;

nghl;L itj;j KfNkh fl;b itj;j FoNyh
nghd;kzpr; ruNkh me;;jp kQ;rs; epwNkh
me;;jp kQ;rs; epwNkh

MMMMm MMMMMMM MMMm
MMMMMMMM mfh MMMMm MMM
MMMMMMMMMMMMM

kWtPL Njb fjpu; NghFk; Neuk;
kWtPL Njb fjpu; NghFk; Neuk;
kzNkil Njb eil NghLk; Njtp
nghd;D}Q;ry; Mb vd;Dld; fye;jhs;
yyyhyyyhyyyhyy;yh vd;Dld; fyd;jhs; yyyhyyyhyyyhyy;yh

MMMMm MMMMM fh fh fh fh ffMM

kiyj; Njhl;l G+tpy; kzk; ,y;iy vd;W
kiyj; Njhl;l G+tpy; kzk; ,y;iy vd;W
fiy Njhl;l uhzp if tPrp te;;jhs;
xspahf Njhd;wp epoy; Nghy; kiwe;jhy;
yyyhyyyhyyyhyy;yh epoy; Nghy; kiwe;;jhs; yyyhyyyhyyyhyy;yh

nghl;L itj;j KfNkh xXXXX
fl;b itj;j FoNyh XXXXXX
nghd;kzpr; ruNkh me;;jp kQ;rs; epwNkh
yyyhyyyhyyyhyy;yh me;;jp kQ;rs; epwNkh yyyhyyyhyyyhyy;yh
>

Pottu Vaitha Mugamo Tamil Song Lyrics in English

Pottu vaitha mugamo katti vaitha kuzhalo
Ponmani saramo anthi manjal niramo
Anthi manjal niramo
Pottu vaitha mugamo katti vaitha kuzhalo
Ponmani saramo anthi manjal niramo
Anthi manjal niramo
Tharaiyodu vaanam vilaiyaadum kolam
Tharaiyodu vaanam vilaiyaadum kolam
Idaiyodu paarthen vilaiyaaga ketten
Idaiyodu paarthen vilaiyaaga ketten 
Sevvaanam pole punnagai purindhaal
Punnagai purindhaal

Pottu vaitha mugamo katti vaitha kuzhalo
Ponmani saramo anthi manjal niramo
Anthi manjal niramo

 Aahaa aahaaahaahaa aahaahaahaahaa
 Aahaa aahaaahaahaa  aagaa aahaahaahaahaa
 Aahaa aahaaahaahaa aahaahaahaahaa

Maruveedu thedi kathir pogum neram
Maruveedu thedi kathir pogum neram
Manamedai thedi nadai podum thevi
Ponnoonjal aadi ennudan kalandhaal
Lalala Lalala Lalala Lalaa ennudan kalandhaal Lalala Lalala Lalala Lalaa

 Aahaa aahaaahaahaa gaa gaa gaa gaa aahaahaahaahaa

Malai thotta poovil manam illai endru
Malai thotta poovil manam illai endru
Kalai thotta raani kai veesi vandhaal
Oliyaaga thondri nizhal pol maraindhaal
Lalala Lalala Lalala Lalaa nizhal pol maraindhaal Lalala Lalala Lalala Lalaa

Pottu vaitha mugamo Ohohoooooo
Katti vaitha kuzhalo ohohoooooo
Ponmani saramo anthi manjal niramo
Lalala Lalala Lalala Lalaa  anthi manjal niramo Lalala Lalala Lalala Lalaa

Pottu Vaitha Mugamo Video SongTamil Cooking Videos