Pottu Vachattu Yaaru

Tamil Song Lyrics

Pottu Vachattu Yaaru Lyrics

Song : Pottu Vachattu Yaaru
Movie : Rajakumaran (1994)
Singers : SPB
Music : Illayaraj
Lyricist :
Direction :
Submitted By : Malar
Viewed 2665 Times

View all Rajakumaran (1994) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

nghl;L tr;rjhU ahU ahU ahU
md;idNa tl;l Kfj;Jy
nghl;l tr;rjhU ahU ahU
fl;b tr;rjhU ahU ahU
jhypia NjjpFwpr;R
ntl;b tr;rjhU ahU ahU
nts;sp nfhYR kz;zpy; tpONj
nrhy;yp mOJ vd; Nrhfk; ghLNj

nghl;l tr;rjhU ahU ahU
md;idNa tl;l Kfj;Jy
nghl;l tr;rjhU ahU

Myhd NgU NtNuhL Nghr;R
Mthuk; fhz tPzhfyhr;R
jhNa cd; jhyp Nrjhuhkhr;R
jPNahL Nru;e;J jPahfpg;Nghr;R
fz;lhq;fpr;Nry tz;zr;Nrhiy ntWk; E}yhr;R
nrz;lhd khiy ,e;j Ntis me;j E}yhr;R
jhq;fhj ghuk; ahu; jhq;ff;$Lk;
jha; thbdhy; Nra; jhq;Fkh

nghl;l tr;rjhU ahU ahU
md;idNa tl;l Kfj;Jy
nghl;l tr;rjhU ahU

$z;NlhL rha;Q;R J}q;fhk Njq;fp
eP ghl Nfl;Nld; jhyhl;L ghl;L
CuhUk; $b cd; Ngiu $wp
xg;ghupg;ghl;il ,g;NghJ Nfl;Nld;
fy;yhd rhkp Kfk; fhkp ,J ngha;jhdh
,y;yhJ Nghdhy; ,q;F eP tho;e;jJ nka;jhdh
Mfhak; rha;Q;r;rh Mjhuk; ahU
jha; thbdhy; Nra; jhq;Fkh

nghl;l tr;rjhU ahU ahU
md;idNa tl;l Kfj;Jy
nghl;l tr;rjhU ahU

nts;sp nfhYR kz;zpy; tpONj
nrhy;yp mOJ vd; Nrhfk; ghLNj
nghl;l tr;rjhU ahU ahU
md;idNa tl;l Kfj;Jy
nghl;l tr;rjhU... ahU....
nghl;L tr;rjhU ahU ahU
md;idNa tl;l Kfj;Jy
nghl;l tr;rjhU ahU
fl;b tr;rjhU ahU ahU
jhypia NjjpFwpr;R
ntl;b tr;rjhU ahU ahU
nts;sp nfhYR kz;zpy; tpONj
nrhy;yp mOJ vd; Nrhfk; ghLNj
nghl;l tr;rjhU ahU ahU
md;idNa tl;l Kfj;Jy
nghl;l tr;rjhU ahU

Myhd NgU NtNuhL Nghr;R
Mthuk; fhz tPzhfyhr;R
jhNa cd; jhyp Nrjhuhkhr;R
jPNahL Nru;e;J jPahfpg;Nghr;R
fz;lhq;fpr;Nry tz;zr;Nrhiy ntWk; E}yhr;R
nrz;lhd khiy ,e;j Ntis me;j E}yhr;R
jhq;fhj ghuk; ahu; jhq;ff;$Lk;
jha; thbdhy; Nra; jhq;Fkh
nghl;l tr;rjhU ahU ahU
md;idNa tl;l Kfj;Jy
nghl;l tr;rjhU ahU

$z;NlhL rha;Q;R J}q;fhk Njq;fp
eP ghl Nfl;Nld; jhyhl;L ghl;L
CuhUk; $b cd; Ngiu $wp
xg;ghupg;ghl;il ,g;NghJ Nfl;Nld;
fy;yhd rhkp Kfk; fhkp ,J ngha;jhdh
,y;yhJ Nghdhy; ,q;F eP tho;e;jJ nka;jhdh
Mfhak; rha;Q;r;rh Mjhuk; ahU
jha; thbdhy; Nra; jhq;Fkh
nghl;l tr;rjhU ahU ahU
md;idNa tl;l Kfj;Jy
nghl;l tr;rjhU ahU

nts;sp nfhYR kz;zpy; tpONj
nrhy;yp mOJ vd; Nrhfk; ghLNj
nghl;l tr;rjhU ahU ahU
md;idNa tl;l Kfj;Jy
nghl;l tr;rjhU... ahU....>

Pottu Vachattu Yaaru Tamil Song Lyrics in English

Pottu vachathaaru yaaru yaaru yaaru
Annaiye vatta mugathula
Pottu vachathaaru yaaru yaaru
Katti vachathaaru yaaru yaaru
Thaaliyai thedikurichu
Vetti vachathaaru yaaru yaaru
Velli kolusu mannil vizhuthe
Solli azhuthu en sogam paaduthe

Pottu vachathaaru yaaru yaaru
Annaiye vatta mugathula
Pottu vachathaaru yaaru

Aalaana peru verodu pochu
Aavaram kaana veenaakalaachu
Thaaye un thaali setharaamaachu
Theeyodu serndhu theeyaagipochu
Kandaangichela vannasolai verum noolaachu
Sendaana maalai indha velai andha noolaachu
Thaangaadha paaram yaar thaangakkoodum
Thaai vaadinaal sei thaanguma

Pottu vachathaaru yaaru yaaru
Annaiye vatta mugathula
Pottu vachathaaru yaaru

Koondodu saainju thoongaama thengi
Nee paada ketten thaalaattu paattu
Ooraarum koodi un perai koori
Oppaarippaattai ippodhu ketten
Kallaana saami mugam kaami idhu poithaana
Illaadhu ponaal ingu nee vaazhnthathu meithaana
Aagaayam saainja aathaaram yaaru
Thaai vaadinaal sei thaanguma

Pottu vachathaaru yaaru yaaru
Annaiye vatta mugathula
Pottu vachathaaru yaaru

Velli kolusu mannil vizhuthe
Solli azhuthu en sogam paaduthe
Pottu vachathaaru yaaru yaaru
Annaiye vatta mugathula
Pottu vachathaaru yaaru
Pottu vachathaaru yaaru yaaru
Annaiye vatta mugathula
Pottu vachathaaru yaaru
Katti vachathaaru yaaru yaaru
Thaaliyai thedhikurichu
Vetti vachathaaru yaaru yaaru
Velli kolusu mannil vizhuthe
Solli azhuthu en sogam paaduthe
Pottu vachathaaru yaaru yaaru
Annaiye vatta mugathula
Pottu vachathaaru yaaru

Aalaana peru verodu pochu
Aavaram kaana veenaakalaachu
Thaaye un thaali setharaamaachu
Theeyodu serndhu theeyaagipochu
Kandaangichela vannasolai verum noolaachu
Sendaana maalai indha velai andha noolaachu
Thaangaadha paaram yaar thaangakkoodum
Thaai vaadinaal sei thaanguma
Pottu vachathaaru yaaru yaaru
Annaiye vatta mugathula
Pottu vachathaaru yaaru

Koondodu saainju thoongaama thengi
Nee paada ketten thaalaattu paattu
Ooraarum koodi un perai koori
Oppaarippaattai ippodhu ketten
Kallaana saami mugam kaami idhu poithaana
Illaadhu ponaal ingu nee vaazhnthathu meithaana
Aagaayam saainja aathaaram yaaru
Thaai vaadinaal sei thaanguma
Pottu vachathaaru yaaru yaaru
Annaiye vatta mugathula
Pottu vachathaaru yaaru

Velli kolusu mannil vizhuthe
Solli azhuthu en sogam paaduthe
Pottu vachathaaru yaaru yaaru
Annaiye vatta mugathula
Pottu vachathaaru yaaru…

Pottu Vachattu Yaaru Video Song