Tamil Song Lyrics

Poorale Ponnuthaye (Pathos) Lyrics

Song : Poorale Ponnuthaye (Pathos)
Movie : Karuthamma (1994)
Singers :
Music : A.R. RAHMAN
Lyricist : VAIRAMUTHU
Direction : BHARATHIRAJA
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 3868 Times

View all Karuthamma (1994) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

NghwhNs nghd;Dj;jhap nghy nghyntd;W fz;zPu; tpl;L
jz;zPUr; NrhUk; je;j kz;iz tpl;L
ghy; gPr;Rk; khl;l tpl;L
gQ;rhuj;J Nfhopa tpl;L
NghwhNs nghl;l Gs;s Ciu tpl;L

rhke;jp G+th..Ckj;jk; G+th
fUj;jkh ve;j G+tk;kh
mQ;rhU rPtd; cs;Shupy; Vq;f
nghjp khl;L tz;b NkNy
Nghl;L ntr;r %l;il Nghy

( NghwhNs nghd;Dj;jhap )...

eP ntr;r ghrk;.. eP nrhd;d Nerk;
filrpapy; CikAk; CikAk; Ngrpa.. ghi\ab
njl;fj;jp fhj;J jpr khwp tPr
xd;dhd Nkfk; XLjb XLjb
cRUy;y ehj;J xd;D thLjb thLjb
filrpapy; rhkpf;F Nee;jJ rhjpf;F Mdjb

( NghwhNs nghd;Dj;jhap )...

neQ;Rf;Fsp fhQ;R neLq;fhyk; Mr;R
XU capu; tPLf;Fk; fhLf;Fk; $l;Lf;Fs; ,-Of;Fjk;kh
Nrkpr;r fhR nry;yhk Nghr;R
nrhy;yhjr; nrhy;Y ghuk; mk;kh ghuk; mk;kh
Nrhj;Jf;Fk; nrhe;jJf;Fk; Jhukk;kh Jhukk;kh
nghW nghW Viof;Fk; thiof;Fk; ehisf;F ed;ikak;kh

( NghwhNs nghd;Dj;jhap )...
>

Poorale Ponnuthaye (Pathos) Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Poorale Ponnuthaye (Pathos) in english, it will be updated soon. Check back later.

Poorale Ponnuthaye (Pathos) Video SongTamil Cooking Videos