Tamil Song Lyrics

Poonthendrale Nee Lyrics

Song : Poonthendrale Nee
Movie : Manasukkul Mathaapu (1986)
Singers : K.S Chitra
Music : S A Rajkumar
Lyricist :
Direction : Robert Rajasekar
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 3738 Times

View all Manasukkul Mathaapu (1986) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

G+e;njd;wNy eP ghb th
nghd; Nkilapy; G+r;#l th
fz;zd; kdk; kq;if njhOk; Njthyak;
fz;zpy; tUk; ngz;zpd; Kfk; g;upe;jhtdk;

G+e;njd;wNy eP ghb th
nghd; Nkilapy; G+r;#l th

Jhq;fhj fz;fshy; ePq;fhky; fhz;fpNwd;
ePjhNd vd; fhiyfspd; #u;Nahjak;
jhq;fhky; ngz; cid jhyhl;L Nfl;fpNwd;
ePapy;iyNay; ghit kdk; ghiy tdk;
N` g;uk;k Njth ju Ntz;Lk; Ehwhz;Lfs;
dhd; fhjy; nra;a NghjhJ Ehwhz;Lfs;
md;Ng cd; thrfk; vd; [Pt ahrfk;
fz;zh vd; kd;dh eP Nfhb Ngupy; khDld;

G+e;njd;wNy eP ghb th
nghd; Nkilapy; G+r;#l th

Vd; ,e;j ngz; kdk; Vfe;jkhdJ
eP ghbdhy; G+thdJ NjdhdJ
eP te;J fhtpak; ep[khfp NghdJ
thu;j;ijfspy; ,y;yhjJ ehd; fz;lJ
G+Nyhf nrhu;fk; fz; Kd;Nd ehd; fhz;fpNwd;
eP Njt tu;f;fk; cd; neQ;rpy; ehd; tho;fpNwd;
fhyq;fs; khwpDk; Njfq;fs; NghapDk;
fhjy; mopahJ mJ ehSk; thOk; cd; trk;

G+e;njd;wNy eP ghb th
nghd; Nkilapy; G+r;#l th
fz;zd; kdk; kq;if njhOk; Njthyak;
fz;zpy; tUk; ngz;zpd; Kfk; g;upe;jhtdk;

G+e;njd;wNy eP ghb th
nghd; Nkilapy; G+r;#l th...>

Poonthendrale Nee Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Poonthendrale Nee in english, it will be updated soon. Check back later.

Poonthendrale Nee Video Song

If you don't see the video song of Poonthendrale Nee, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos