Poonguyil Vaasame

Tamil Song Lyrics

Poonguyil Vaasame Lyrics

Song : Poonguyil Vaasame
Movie : Naan Pesa Ninaipathellam
Singers : S.P. Balasubramaniyam
Music :
Lyricist :
Direction :
Submitted By : Ithayakani
Viewed 5055 Times

View all Naan Pesa Ninaipathellam Songs Lyrics

Tamil Lyrics

G+q;Fapy; uhfNk
GJkyu; thrNk
ehis ek; thdpNy ehSk; GJ Cu;tyk;
ehis ek; thdpNy ehSk; GJ Cu;tyk;

G+q;Fapy; uhfNk GJkyu; thrNk
ehis ek; thdpNy ehSk; GJ Cu;tyk;
ehis ek; thdpNy ehSk; GJ Cu;tyk;
fz;kzp fz;kzp vd; capu; fz;kzp
vd;Wk; cd;%r;rpNy thOk; vd; [PtNd
vd;Wk; cd;%r;rpNy thOk; vd; [PtNd

n[d;k n[d;kq;fs; xd;whf ehk; NruDk;
fz;Nz ehd; fhZk; Mfhak; eP MfZk;
vd;Wk; XahJ XahJ cd; Qhgfk;
ehSk; cd; ghu;itjhNd vd; #u;Nahjak;

md;Ng eP ,y;iyNa ,q;F ehd; ,y;iyNa
neQ;rk; cd; Miyak; eP vd; capu; Xtpak;
nrhu;fNk th nry;tNk th [PtNd eP th th

G+q;Fapy; uhfNk GJkyu; thrNk
ehis ek; thdpNy ehSk; GJ Cu;tyk;
ehis ek; thdpNy ehSk; GJ Cu;tyk;

,d;W vd; ghij cd;dhNy G+ G+j;jJ
G+Nt cd; fz;zpy; vd; Nfhapy; njupfpd;wJ
ce;jd; Ngu;$l rq;fPjk; Mfpd;wJ
nghOJ ekf;fhf ekf;fhf tpbfpd;wJ

XLk; fq;ifejp ,y;iy vd;whfyhk;
thdk; E}uhfyhk; ahTk; ngha;ahfyhk;
cd;idNa jpdk; vz;zpLk; ek; fhjNy vd;Wk; thOk;

G+q;Fapy; uhfNk GJkyu; thrNk
ehis ek; thdpNy ehSk; GJ Cu;tyk;
ehis ek; thdpNy ehSk; GJ Cu;tyk;
fz;kzp fz;kzp vd; capu; fz;kzp
vd;Wk; cd;%r;rpNy thOk; vd; [PtNd

fz;kzp fz;kzp vd; capu; fz;kzp
vd;Wk; cd;%r;rpNy thOk; vd; [PtNd
vd;Wk; cd;%r;rpNy thOk; vd; [PtNd
fz;kzp fz;kzp vd; capu; fz;kzp>

Poonguyil Vaasame Tamil Song Lyrics in English

Poonguyil raagame 
Puthumalar vaasame
Naalai nam vaanile naalum puthu oorvalam
Naalai nam vaanile naalum puthu oorvalam

Poonuyil raagame puthumalar vaasame
Naalai nam vaanile naalum puthu oorvalam
Naalai nam vaanile naalum puthu oorvalam
Kanmani kanmani en uyir kanmani
Endrum un moochile vaazhum en jeevane
Endrum un moochile vaazhum en jeevane

Jenma jenmangal ondraaga naam seranam
Kanne naan kaanum aagaayam nee aaganum
Endrum oayaathu oayaadhu un nyaabagam
Naalum un paarvaithaane en sooryothayam

Anbe nee illaiyel ingu naan illaiye
Nenjam un aalayam nee en uyir oviyam
Sorgame vaa selvame vaa jeevane nee vaa vaa

Poonguyil raagame puthumalar vaasame
Naalai nam vaanile naalum puthu oorvalam
Naalai nam vaanile naalum puthu oorvalam

Indru en paadhai unnaale poo poothathu
Poove un kannil en kovil theriginrathu
Unthan perkooda sangeetham aagindrathu
Pozhuthu namakkaaga namakkaaga vidigindrathu

Odum gangai nadhi illai endragalam
Vaanam nooraagalaam yaavum poiyaagalaam
Unnaiye dhinam ennidum nam kadhale endrum vaazhum

Poonguyil raagame puthumalar vaasame
Naalai nam vaanile naalum puthu oorvalam
Naalai nam vaanile naalum puthu oorvalam
Kanmani kanmani en uyir kanmani
Endrum unmoochile vaazhum en jeevane

Kanmani kanmani en uyir kanmani
Endrum unmoochile vaazhum en jeevane
Endrum unmoochile vaazhum en jeevane
Kanmani kanmani en uyir kanmani

Poonguyil Vaasame Video Song