Tamil Song Lyrics

Poongatre Lyrics

Song : Poongatre
Movie : Kunguma Chimizh (1985)
Singers : S. Janaki
Music : Ilayaraja
Lyricist : Gangai Amaran
Direction :
Submitted By : Kavee
Viewed 2780 Times

View all Kunguma Chimizh (1985) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

G+q;fhw;Nw jPz;lhNj
vd; neQ;ir J}z;lhNj
G+tpop khjpts; eP njhLk; Nghjpts;
NghuhLk; vz;zq;fs; jhq;fhNj...
vd; nghd;Nkdp fz;%b Jhq;fhNj...

G+q;fhw;Nw jPz;lhNj
vd; neQ;ir J}z;lhNj

nts;sp uj NkfNk...nry;Yfpd;w NghjpNy
vd;dUik kd;did fz;L tUtha;.....
fd;dp ,sk; G+q;nfhb fhjy; vDk; tpahjpapy;
Jd;gk; gLk; Nrjpia nrhy;yp te;J NrUtha;

Njfj;jpy; Nkhfj;jP Muhky;
jPz;bLk; #lj;jpy; Njfj;jpd; khlj;jpy;
vd; fz;zd; if Nru nrhy;thNah
mb vd; G+i[ eP nrhy;y nry;thNah...

G+q;fhw;Nw jPz;lhNj
vd; neQ;ir J}z;lhNj

fz;zdtd; fhyb fz;L jpdk; Nrub
vd;Wk; ce;jd; ghijapy; ,d;gq;fsb...
fq;if ejp NghyNt kq;if kdk; XLNj
nghq;fp gy uhfNk ,e;j kdk; ghLNj

gy;yhf;fpy; Cu;Nfhyk; NghfhNjh...
khjpts; khdpdk; G+tpjo; Njdpdk;
cz;zhky; Vq;fhNjh vd;Ds;sk;
,dp vd;NdhL xd;whFk; cd;Ds;sk;...

G+q;fhw;Nw jPz;lhNj
vd; neQ;ir J}z;lhNj
G+tpop khjpts; eP njhLk; Nghjpts;
NghuhLk; vz;zq;fs; jhq;fhNj...
vd; nghd;Nkdp fz;%b Jhq;fhNj...

G+q;fhw;Nw jPz;lhNj
vd; neQ;ir J}z;lhNj
>

Poongatre Tamil Song Lyrics in English

Poongatre theendathe
en nenjai thoondaathe
poovizhi maadhival nee thodum pothival
poradum ennangal thaangaathe
en ponmenni kanmoodi thoongaathe

poongatre theendathe
en nenjai thoondathe

Poongatre Video Song

If you don't see the video song of Poongatre, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos