Tamil Song Lyrics

Poongaatre Konjam Lyrics

Song : Poongaatre Konjam
Movie : Friends (2001)
Singers : Hariharan
Music : Ilaiyaraaja
Lyricist : Pazhani Bharathi
Direction : Siddik
Submitted By : Malar
Viewed 2299 Times

View all Friends (2001) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

G+q;fhw;Nw nfhQ;rk; cz;ik nrhy;y tUthah?
NghuhLk; Qhak; rhl;rp nrhy;yp Nghthah?
Nkfq;fs; fiyayhk;; thdNk fiyAkh?
cs;sq;fs; fyq;fy;yhk; cz;ikNa fyq;Fkh?
MWjy; $whNah.. mUfpy; te;J eP

G+q;fhw;Nw nfhQ;rk; cz;ik nrhy;y tUthah?
NghuhLk; Qhak; rhl;rp nrhy;yp Nghthah?

M`h M`h M`h M (2)

miyfyha; MLNj md;ngDk;; cs;sq;fs;Ns
fiuapNy CUFNj nkSF Nghy; nrhe;jq;fNs
MbLk; Fapy; Njhg;gpy; ahu; mk;G Va;jhu;?
tPizNa tpwfhf ahu; ,q;F fhz;ghu;?
fhyNk cd; yPiyNa ,dp khWNkh?

G+q;fhw;Nw nfhQ;rk; cz;ik nrhy;y tUthah?
NghuhLk; Qhak; rhl;rp nrhy;yp Nghthah?

gwitfs; $bLk; tre;jkha; Xu; fhyk;
gUtq;fs; khwpdhy; gpwe;jpLk; Xu; fhyk;
khiyapy; G+j;jhLk;; ky;ypifapd; $l;lk;
khiyia Nruhky; vd;d ,e;j khw;wk;?
Xtpak; cUthFNkh Rtupd;wpNa?

G+q;fhw;Nw nfhQ;rk; cz;ik nrhy;y tUthah?
NghuhLk; Qhak; rhl;rp nrhy;yp Nghthah?
Nkfq;fs; fiyayhk;; thdNk fiyAkh?
cs;sq;fs; fyq;fy;yhk; cz;ikNa fyq;Fkh?
MWjy; $whNah.. mUfpy; te;J eP

G+q;fhw;Nw nfhQ;rk; cz;ik nrhy;y tUthah?
NghuhLk; Qhak; rhl;rp nrhy;yp Nghthah?
>

Poongaatre Konjam Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Poongaatre Konjam in english, it will be updated soon. Check back later.

Poongaatre Konjam Video SongTamil Cooking Videos