Tamil Song Lyrics

Poongaatre Inge Vandhu Vaazhthu Lyrics

Song : Poongaatre Inge Vandhu Vaazhthu
Movie : Walter Vetrivel (1993)
Singers : Mano,Sunandha,Uma Ramanan
Music : Ilaiyaraja
Lyricist : Vaali
Direction : P.Vasu
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 2397 Times

View all Walter Vetrivel (1993) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Mz; : G+q;fhw;Nw ,q;Nf te;J tho;j;J
G+g;Nghd;w gps;is Kfk; ghu;j;J
ghuhl;b nrhy;Y xU ghl;L
ghy; Nghd;w nts;is kdk; ghu;j;J
ahu; nrhy;YtJ ,q;F jha; ,y;iynad
ehd; nfhQ;rpLNtd; cid vd; gps;isnad
vd;Wk; thlhky; uh[h eP tho;f

ngz;1 : fhtpup NghNy.. fq;if NghNy.. cd; NgUk;.. cd; rPUk;..
nghq;fpl Ntz;Lk;.. Njrk; cd;id Ngrpl Ntz;Lk;
ngd;2 : ce;jd; mz;zid NghNy.. kz;zpd; NkNy.. Cuhu;fs;.. ghuhl;l..
tho;e;jpl Ntz;Lk;.. md;id kdk; tho;j;jpl Ntz;Lk;
ngz;1 : rpd;d rpd;d thu;j;ij.. xd;W nuz;L NgRk;
jk;gp ce;jd; tho;tpy;.. njd;wy; te;J tPRk;
ngd;2 : fhyk; cd; trNk.. vd ghLk; vd; kdNk
ehSk; vd; mUfpy;.. kdk; tPRk; re;jdNk
vd;Wk; thlhky; uh[h eP tho;f

%tUk;: G+q;fhw;Nw ,q;Nf te;J tho;j;J
G+g;Nghd;w gps;is Kfk; ghu;j;J

Mz; : vd;dplk; cd;id.. je;jhs; md;id.. fz;%b.. nrd;whNs..
nrd;wts; md;W.. nrhd;d nrhy;Yk; neQ;rpdpy; cz;L
ngd;2 : ve;jd; fz;fspy; ghu;it.. te;jhy; Kjy;..ghu;itapNy.. ma;ah cd;..
nghd;Kfk; ghu;g;Ngd;.. gpd;G ve;jd; kd;did ghu;g;Ngd;
ngz;1 : mz;zd; mz;zp NghNy.. nja;tk; cz;Nlh $W
cd;id vz;zp ehSk;.. thOk; cs;sk; ghU
Mz; : nghz;Nz nghz;kzpNa.. vq;fs; fz;Nz fz;kzpNa
NgRk; rpj;jpuNk.. xyp tPRk; uj;jpdNk
vd;Wk; thlhky; uh[h eP tho;f

%tUk;: G+q;fhw;Nw ,q;Nf te;J tho;j;J
G+g;Nghd;w gps;is Kfk; ghu;j;J
ghuhl;b nrhy;Y xU ghl;L
ghy; Nghd;w nts;is kdk; ghu;j;J
ngz;1 : ahu; nrhy;YtJ ,q;F jha; ,y;iynad
Mz; : ehd; nfhQ;rpLNtd; cid vd; gps;isnad
%tUk;: vd;Wk; thlhky; uh[h eP tho;f

%tUk;: G+q;fhw;Nw ,q;Nf te;J tho;j;J
G+g;Nghd;w gps;is Kfk; ghu;j;J
ghuhl;b nrhy;Y xU ghl;L
ghy; Nghd;w nts;is kdk; ghu;j;J

ngz;1 : ckh ukzd;
ngd;2 : Rde;jh>

Poongaatre Inge Vandhu Vaazhthu Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Poongaatre Inge Vandhu Vaazhthu in english, it will be updated soon. Check back later.

Poongaatre Inge Vandhu Vaazhthu Video SongTamil Cooking Videos