Tamil Song Lyrics

Pookodiyin Punnagai Lyrics

Song : Pookodiyin Punnagai
Movie : Iruvar (1997)
Singers : Sandhya
Music : A R Rahman
Lyricist :
Direction : Mani Ratnam
Submitted By : Nivi
Viewed 3873 Times

View all Iruvar (1997) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

G+ nfhbapd; Gd;dif miy ejpapd; Gd;dif
kio Kfpypd; Gd;dif eP fhjypd; Gd;dif
G+ nfhbapd; Gd;dif miy ejpapd; Gd;dif
kio Kfpypd; Gd;dif eP fhjypd; Gd;dif
me;jg; nghsu;zkp vd;gJ xU khjj;jpd; Gd;dif
cd; tUifapy; G+j;jnjd;d vd; tho;f;ifapd; Gd;dif
vd; tho;f;ifapd; Gd;dif

(G+ nfhbapd;)

cdJ epoy; jiutpOe;jhy;
vd; kbapy; Ve;jpf;nfhs;Ntd; m m m
cdJ epoy; jiutpOe;jhy;
vd; kbapy; Ve;jpf;nfhs;Ntd;
thd; kioapy; eP eide;jhy;
njd;wy; nfhz;L ehd; Jilg;Ngd;
xU ehs; vid Nrhjpj;Jg; ghu;
xU thu;j;ijf;F capu; jUNtd;
xU thu;j;ijf;F capu; jUNtd;;

(G+ nfhbapd;)

ePyk; kl;Lk; ,oe;Jtpl;lhy; thdpy; xU $iuapy;iy
ePyk; kl;Lk; ,oe;Jtpl;lhy; thdpy; xU $iuapy;iy
#upaid ,oe;Jtpl;lhy; fpof;Ff;nfhU jpyfkpy;iy
eP xU Kiw jpUk;gpf;nfhz;lhy; vd; capUf;F cWjpapy;iy
vd; capUf;F cWjpapy;iy

(G+ nfhbapd;)
>

Pookodiyin Punnagai Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Pookodiyin Punnagai in english, it will be updated soon. Check back later.

Pookodiyin Punnagai Video Song

If you don't see the video song of Pookodiyin Punnagai, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos