Tamil Song Lyrics

Pookkal Ethanai Lyrics

Song : Pookkal Ethanai
Movie : Arasangam (2008)
Singers : Prasanna Rao,Swetha
Music : Srikanth Deva
Lyricist :
Direction : Madesh
Submitted By : Malar
Viewed 1972 Times

View all Arasangam (2008) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Mz;: G+f;fs; vj;jid tiffNsh
mit vy;yhk; ce;jd; Gifg;glk;
epwq;fs; vj;jid tifg;gLk;
mit vy;yhk; ce;jd; tiuglk;

ngz;: nkhopfs; vj;jid tifg;gLk;
cd; thu;j;ijapy; mitfs; trg;gLk;

Mz;: moF vj;jid tifg;gLk;
ve;j moFf;Fk; eP jhd; Kjyplk;

ngz;: ,td; ve;jd; kdg;ghlk;
,U fz;fs; cwthLk;
ePNa ,d;wp NghdhNy
epfo;fhyk; neLe;J}uk;

ngz;: cs;sj;jpy; fhjy; Jspu;tpLk;
cd;dhNy fz;zpy; Fspu;tpLk;
ePq;fhky; ,Uf;Fk; epoNy
ePjhd; vd; epue;juk;

Mz;: cd;%r;R ,tid ,af;fpLk;
cd; ghu;it kdij kaf;fpLk;

ngz; Nkfk; nghope;jhy; nkJtha;
fly; $l %o;fpLk;

ngz;: ahid fhjpy; vWk;igg; Nghy
fhjy; nky;y Eioe;jpLk;
fhjy; te;jhy; gl;lhk; G+r;rp
thdtpy;iy tpOq;fpLk;

Mz;: vjpu;ghu;j;j xt;nthd;Wk;

ngz;: vspjpy; cd;dhy; fpilj;jpLk;

ngz;: G+f;fs; vj;jid tifg;gLk;

Mz;: mit vy;yhk; ce;jd; Gifg;glk;

ngz;: epwq;fs; vj;jid tifg;gLk;

Mz;: mit vy;yhk; ce;jd; tiuglk;

Mz;: jpj;jpf;Fk; gUtk; jpiug;glk;
jpde;NjhWk; tpopapy; jpiuapLk;
cd;Ndhl ,jak; capNu
mJ jhd; vd; kiwtplk;

ngz;: cd; ghu;it euk;ig KWf;fpLk;
cd; kTdk; kdij Fog;gpLk;
cd; jPz;ly; ,tspd; fdit
Xahky; vOg;gpLk;

Mz;: fhjy; vDk; J}z;by; Nghl;lhy;
fg;gy;$l ftpo;e;jpLk;
,y;iy vd;w ,ilAk; $l
,d;Dk; nfhQ;rk; ,ioj;jpLk;

ngz;: ,JNghJk; ,JNghJk; ,dp ,tspd;
,jak; epiwFlk;
>

Pookkal Ethanai Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Pookkal Ethanai in english, it will be updated soon. Check back later.

Pookkal Ethanai Video Song

If you don't see the video song of Pookkal Ethanai, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos