Tamil Song Lyrics

Poo Vaasam Lyrics

Song : Poo Vaasam
Movie : Anbe Sivam (2002)
Singers : Vijay Prakash, Sadhana Sargam
Music : Vidyasagar
Lyricist :
Direction :
Submitted By : Kavee
Viewed 5999 Times

View all Anbe Sivam (2002) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Mz;: G+ thrk; Gwg;gLk; ngz;Nz! G+ ehd; tiue;jhy;
jP te;J tpuy; RLk; fz;Nz! jP ehd; tiue;jhy;

ngz;: capu; my;ynjy;yhk; capu; nfhs;Snkd;why;
capUs;s ehNdh vd;dhFNtd;

Mz;: capu; thq;fpLk; Xtpak; ePab!

G+ thrk; Gwg;gLk; ngz;Nz! G+ ehd; tiue;jhy;
jP te;J tpuy; RLk; fz;Nz! jP ehd; tiue;jhy;

Mz;: Gs;sp Nru;e;J Gs;sp Nru;e;J Xtpak;
cs;sk; Nru;e;J cs;sk; Nru;e;J fhtpak;

ngz;: NfhL $l Xtpaj;jpd; ghfNk
Cly; $l fhjy; vd;W MFNk

Mz;: xU thdk; tiua ePy tz;zk;..
ek; fhjy; tiua vd;d tz;zk;?

ngz;: ek; neQ;rj;jpd; epwk; njhl;L tpuy; vd;Dk; Nfhy; nfhz;L
ek; fhjy; tiuNthNk th

G+ thrk; Gwg;gLk; ngz;Nz! G+ ehd; tiue;jhy;
jP te;J tpuy; RLk; fz;Nz! jP ehd; tiue;jhy;

ngz;: Xtpaj;jpd; [Ptd; vq;F cs;sJ?

Mz;: cw;Wg; ghu;f;Fk; Mspd; fz;zpy; cs;sJ!

ngz;: ngz;Zlk;gpy; fhjy; vq;F cs;sJ?

Mz;: Mz; njhlhj ghfk; jd;dpy; cs;sJ

ngz;: eP tiuaj; njupe;j xU ftpQd; ftpQd;!
ngz; trpak; njupe;j xU fiyQd; fiyQd;!

Mz;: Nkfj;ij Vkhw;wp kz; NrUk; kio NghNy
kbNahL tpOe;jhNa th!.

G+ thrk; Gwg;gLk; ngz;Nz! G+ ehd; tiue;jhy;
jP te;J tpuy; RLk; fz;Nz! jP ehd; tiue;jhy;
>

Poo Vaasam Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Poo Vaasam in english, it will be updated soon. Check back later.

Poo Vaasam Video SongTamil Cooking Videos