Ponna Pola Aaathaa

Tamil Song Lyrics

Ponna Pola Aaathaa Lyrics

Song : Ponna Pola Aaathaa
Movie : Ennai Vittu Pokaathe (1988)
Singers :
Music :
Lyricist :
Direction :
Submitted By : mr.musicc
Viewed 4027 Times

View all Ennai Vittu Pokaathe (1988) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

nghd;d Nghy Mj;jh...vd;d ngj;J Nghl;lh...
vd;d ngj;j Mj;jh...fz;zPuj;jhd; ghj;jh...
(nrhy;yp nrhy;yp MwhJ...nrhd;dh Jau; jPuhJ...) (2)
nghd;d Nghy Mj;jh...vd;d ngj;J Nghl;lh...
mb vd;d ngj;j Mj;jh...fz;zPuj;jhd; ghj;jh...

XXXXX...XXXXXXXx...XXXXXXXXXX...
jpl;b jpl;b NgrpdhYk;...tl;bapy NrhW tg;gh...
xl;b Nghd xlk;GdhYk;...cRu tpl;L ghrk; tg;gh...
jpd;d thapy; jpl;bdhYk;...vd;id mt nehe;jjpy;y...
fe;jy; Jzp fl;bdhYk;...fz; frq;f ghu;j;jjpy;y...
nghd;d Nfl;f;Fk; thapy;...xU Nry Nfl;l Mj;jh...
Ehy$l ehDk; xdf;F thq;fp je;jjpy;y...
mb Mj;jh...MMMMMMMM...MMMM...

nghd;d Nghy Mj;jh...vd;d ngj;J Nghl;lh...
mb vd;d ngj;j Mj;jh...fz;zPuj;jhd; ghj;jh...

ntl;bapy CuRj;Jk;...Ntiyaj;j kfDk; cz;L...
ntl;bga vd;d Nghy...vj;jidNah NgUk; cz;L...
nfl;Lg;Nghd kfSk; cz;L...jl;Lnfl;l jq;ifAk; cz;L...
NfLnfl;l je;ijAk; cz;L...$Wnfl;l jhuKk; cz;L...
nfl;LNghd jhap...,y;iyab Mj;jh...
nfl;LNghd jhap vq;Fk; ,y;yNt ,y;y...
mb Mj;jh...MMMMMMMM...MMMM...

nghd;d Nghy Mj;jh...vd;d ngj;J Nghl;lh...
mb vd;d ngj;j Mj;jh...fz;zPuj;jhd; ghj;jh...
(nrhy;yp nrhy;yp MwhJ...nrhd;dh Jau; jPuhJ...) (2)
nghd;d Nghy Mj;jh...vd;d ngj;J Nghl;lh...
mb vd;d ngj;j Mj;jh...fz;zPuj;jhd; ghj;jh...


>

Ponna Pola Aaathaa Tamil Song Lyrics in English

Ponna pola aathaa enna pethu pottaa
Enna petha aathaa kanneerathaan paathaa
(Solli cholli aaraadhu sonna thuyar theeraadhu) (2)
Ponna pola aathaa enna pethu pottaa
Adi enna petha aathaa kanneerathaan paathaa

Oo….ooo…ooo..hooo…ooo…ooo
Thitti thitti pesinaalum vattiyila soru veppaa
Otti pona odambunaalum usura vittu paasam veppaa
Thinna vaayil thittinaalum ennai ava nondhadhilla
Kandhal thuni kattinaalum kan kasanga paarthadhilla
Ponna kekkum vaayil oru sela ketta aathaa
Noolakooda naanum onakku vaangi thandhadhilla
Adi aatthaa… aa… aa… aa… aah…aahhhh

Ponna pola aathaa enna pethu pottaa
Adi enna petha aathaa kanneerathaan paathaa

Vettiyila oorachuthum velaiyatha maganum undu
Vettipaya enna pola ethanaiyo perum undu
Kettupona magalum undu thattuketta thangaiyum undu
Keduketta thandhaiyum undu kooruketta thaaramum undu
Kettupona thaayi illaiyadi aathaa
Kettupona thaayi engum illave illa
Adi aathaa… aa… aa… aa… aahaahaahhh

Ponna pola aathaa enna pethu pottaa
Adi enna petha aathaa kanneerathaan paathaa
(Solli cholli aaraadhu sonna thuyar theeraadhu) (2)
Ponna pola aathaa enna pethu pottaa
Adi enna petha aathaa kanneerathaan paathaa

Ponna Pola Aaathaa Video Song