Tamil Song Lyrics

Ponna Pola Aaathaa Lyrics

Song : Ponna Pola Aaathaa
Movie : Ennai Vittu Pokaathe (1988)
Singers :
Music :
Lyricist :
Direction :
Submitted By : mr.musicc
Viewed 2633 Times

View all Ennai Vittu Pokaathe (1988) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

nghd;d Nghy Mj;jh...vd;d ngj;J Nghl;lh...
vd;d ngj;j Mj;jh...fz;zPuj;jhd; ghj;jh...
(nrhy;yp nrhy;yp MwhJ...nrhd;dh Jau; jPuhJ...) (2)
nghd;d Nghy Mj;jh...vd;d ngj;J Nghl;lh...
mb vd;d ngj;j Mj;jh...fz;zPuj;jhd; ghj;jh...

XXXXX...XXXXXXXx...XXXXXXXXXX...
jpl;b jpl;b NgrpdhYk;...tl;bapy NrhW tg;gh...
xl;b Nghd xlk;GdhYk;...cRu tpl;L ghrk; tg;gh...
jpd;d thapy; jpl;bdhYk;...vd;id mt nehe;jjpy;y...
fe;jy; Jzp fl;bdhYk;...fz; frq;f ghu;j;jjpy;y...
nghd;d Nfl;f;Fk; thapy;...xU Nry Nfl;l Mj;jh...
Ehy$l ehDk; xdf;F thq;fp je;jjpy;y...
mb Mj;jh...MMMMMMMM...MMMM...

nghd;d Nghy Mj;jh...vd;d ngj;J Nghl;lh...
mb vd;d ngj;j Mj;jh...fz;zPuj;jhd; ghj;jh...

ntl;bapy CuRj;Jk;...Ntiyaj;j kfDk; cz;L...
ntl;bga vd;d Nghy...vj;jidNah NgUk; cz;L...
nfl;Lg;Nghd kfSk; cz;L...jl;Lnfl;l jq;ifAk; cz;L...
NfLnfl;l je;ijAk; cz;L...$Wnfl;l jhuKk; cz;L...
nfl;LNghd jhap...,y;iyab Mj;jh...
nfl;LNghd jhap vq;Fk; ,y;yNt ,y;y...
mb Mj;jh...MMMMMMMM...MMMM...

nghd;d Nghy Mj;jh...vd;d ngj;J Nghl;lh...
mb vd;d ngj;j Mj;jh...fz;zPuj;jhd; ghj;jh...
(nrhy;yp nrhy;yp MwhJ...nrhd;dh Jau; jPuhJ...) (2)
nghd;d Nghy Mj;jh...vd;d ngj;J Nghl;lh...
mb vd;d ngj;j Mj;jh...fz;zPuj;jhd; ghj;jh...


>

Ponna Pola Aaathaa Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Ponna Pola Aaathaa in english, it will be updated soon. Check back later.

Ponna Pola Aaathaa Video SongTamil Cooking Videos