Tamil Song Lyrics

Ponn andhi maalai Lyrics

Song : Ponn andhi maalai
Movie : Idhaya Veenai (1972)
Singers : TMS, P Susheela
Music : Sankar Ganesh
Lyricist :
Direction :
Submitted By : Malar
Viewed 3036 Times

View all Idhaya Veenai (1972) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

nghd; me;jp khiyg;nghOJ
nghq;fl;Lk; ,d;g epdT
md;dj;jpd; Njhif vd;w NkdpNah
ms;spf;nfhs; vd;W nrhy;Yk; ghu;itNah
nfhQ;rpr; rpupj;jha; vd; neQ;irg; gwpj;jha;

nghd; me;jp...

kiykfs; kyUil mzpe;jhs; - nts;spg;
gdp tpo KOtJk; eide;jhs;
tUfntd mts; ek;ik mioj;jhs; - jd;
kbjdpy; Japyplk; nfhLj;jhs;
,jaj;J tPizapy; vOfpd;w ghlypy;
,ir ek;ik kaf;fl;LNk
cjaj;Jf; fhiyapy; tpopj;jpLk; Ntisapy;
kyu;fSk; tpopf;fl;LNk

nghd; me;jp...

fl;Lf;$e;jy; njhl;Lj; jhtp
vd;idj; Njb Mbtu
fd;dpj;Njid cz;Zk; ghu;it
tz;zk; EhW ghb tu
nky;y nky;y kyul;Lk; ftpij
nrhy;ypr; nrhy;yp kaq;fl;Lk; ,sik
vd;NduKk; cd;NdhL ehd;
xd;whfp thOk; cwty;yNth

nghd; me;jp...

Mil %Lk; [hjpg;G+tpy;
Mir cz;lhf
Mir nfhz;L ghu;f;Fk; fz;zpy;
Nghij cz;lhf
fz;NzhL fz; gz; ghLNkh
ngz; Nkdpjhd; vd;dhFNkh
mizj;jpLk; fuq;fspy; tise;J epd;whLk;
Mde;j mUtpapy; Rfk; gy NjLk;

nghd; me;jp...>

Ponn andhi maalai Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Ponn andhi maalai in english, it will be updated soon. Check back later.

Ponn andhi maalai Video Song

If you don't see the video song of Ponn andhi maalai, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos