Pongiyathe Kaadhal Vellam

Tamil Song Lyrics

Pongiyathe Kaadhal Vellam Lyrics

Song : Pongiyathe Kaadhal Vellam
Movie : Mannukkul Vairam
Singers :
Music : Devendran
Lyricist :
Direction :
Submitted By : Sakkaravaaham
Viewed 7991 Times

View all Mannukkul Vairam Songs Lyrics

Tamil Lyrics

MM.....MMMM............
nghq;fpaNj...fhjy; nts;sk;...
Js;spaNj..Mir cs;sk;...

(nghq;fpaNj)

fz;zpy; epyh Kfk; cytpaJ..
ve;jd; kdk; jpdk; ,sfpaJ..

(fz;zpy;)

,Utpopapy; eturNkh..topAJ..
mDgtk; ,dpaJ..GjpaJ...

(nghq;fpaNj)

gs;spg;ghlk; thrpj;jhy;... gs;spg;ghlk; thrpj;jhy;...
ePjhNd fz;zpy; te;jha;
nghd;Nkfk; nuz;NlhL..vd;dhSk; vd;Ds;sk;
cd;NdhL..cd;NdhL..cd;NdhL..
ve;jr;nrhe;jk;..ahNuhL...ahu; ,q;Nf nrhy;yf; $Lk;..
fhyk; Neuk; Nrul;Lk;..fd;dpg;G+ khiy #Lk;..
gz;ghL khwhky; vg;NghJk; gz;ghL..
vd;NdhL..vd;NdhL..vd;NdhL..
fly; $l FskhFk;...vd; fhjy; khwhJ...

(nghq;fpaNj)

Vio Ky;iy..ngz;gps;is...
Vio Ky;iy..ngz;gps;is...
nrhy;yj;jhd; thu;j;ij ,y;iy...
vd; ngz;ik jhshJ..vd;whYk; ,g;NghJ..
nrhy;yhJ..nrhy;yhJ..nrhy;yhJ
fz;zhy; ghU ngz;G+nt...tha; thu;j;ij Njit ,y;iy..
cd;idg; gw;wp ftpghl Cikf;F Qhdk; ,y;iy..
ePupd;wp kPdpy;iy..mk;khb ePapd;wp
ehdpy;iy...ehdpy;iy...ehdpy;iy
cdf;fhf vd; ngz;ik jtk; nra;jhy; jg;gpy;iy...

(nghq;fpaNj...)>

Pongiyathe Kaadhal Vellam Tamil Song Lyrics in English

Aahhh…..aahhhhhh……..
Pongiyathe…kaadhal vellam…
Thulliyathe… aasai ullam…

(Pongiyathe)

Kannil nilaa mugam ulaviyathu…
Endhan manam dhinam ilagiyathu…

(Kannil)

Iruvizhiyil navarasamo… vazhiyuthu….
Anubavam iniyathu…. Puthiyathu….

(Pongiyathe)

Pallippaadam vaasiththaal…. Pallippaadam vaasiththaal…
Neethaane kannil vanthaai.
Ponmegam rendodu… ennaalum ennullam
Unnodu… unnodu… unnodu…
Endhachantham… yaarodu… yaar inge solla koodum…
Kaadhal neram serattum… kannippoo maalai soodum..
Panpaadu maaraamal eppodhum panpaadu…
Ennodu… ennodu… ennodu…
Kadal kooda kulamaagum… en kaadhal maaraadhu…

(Pongiyathe)

Yezhai mullai… penpillai…
Yezhai mullai… penpillai…
Sollaththaan vaarththai illai….
En penmai thaalaathu… endraalum eppothu…
Sollaadhu… sollaadhu… sollaadhu..
Kannaal paaru penpoove..vaai vaarththai thevai illai…
Unnai patri kavipaada oomaikku gnaanam illai…
Neerindri meenillai… appaadi neeyindri
Naanillai….naanillai… naanillai…
Unakkaaga en penmai thavam seithaal thappillai…

(Pongiyathe)

Pongiyathe Kaadhal Vellam Video Song