Tamil Song Lyrics

Poi Sollaporen Lyrics

Song : Poi Sollaporen
Movie : Thiruttu Payale (2006)
Singers : Kay Kay, Kanmani
Music : Bharathwaj
Lyricist : Vairamuthu
Direction : Susi Ganesan
Submitted By : Janu
Viewed 2968 Times

View all Thiruttu Payale (2006) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Mz;: (ngha; nrhy;yg; NghNwd;
ngha; nrhy;yg; NghNwd;.. eP nuhk;g mofpab
ngha; nrhy;yg; NghNwd;
ngha; nrhy;yg; NghNwd;.. ehd; nfhQ;rk; mrpq;fkb) (2)
rpd;dQ;rpW rpiyia rpupf;f itf;f (M`h)
cwq;fpa epyit vOg;gp tpl;Nld; (mllh)
mofpd; kpd;dy; fz;zpybj;j
Mir nts;sk; neQ;rpybf;f
vd;dpy; ehNd KOfpg; NghNdd;
rpd;df; fz;kzp rpupj;j rpupg;gpdpNy

Mz;: ngha; nrhy;yg; NghNwd;
ngha; nrhy;yg; NghNwd;.. eP nuhk;g mofpab
ngha; nrhy;yg; NghNwd;
ngha; nrhy;yg; NghNwd;.. ehd; nfhQ;rk; mrpq;fkb

Mz;: xj;j khq;fh eP jhNd.. cg;Gf;fy;Y ehd; jhNd
xurpNa jpd;dhnyd;d
ngz;: Va; Va; Va;
Mz;: fl;Lf;fjpu; eP jhNd.. jl;Lr;rpl;L ehd; jhNd
nfhj;jpf; nfhj;jp jpd;dhnyd;d
ngz;: Neh Neh Neh

Mz;: xj;j khq;fh eP jhNd.. cg;Gf;fy;Y ehd; jhNd
xurpNa jpd;dhnyd;d
fl;Lf;fjpu; eP jhNd.. jl;Lr;rpl;L ehd; jhNd
nfhj;jpf; nfhj;jp jpd;dhnyd;d
ngz;: rhd;Nr ,y;y
Mz;: cs;sj;Jf;Fs; thrk; nfhs;Ntd;.. Na Na Na
thriy nrhd;dhnyd;d
ngz;: nrhy;y khl;NlNd
Mz;: ehd; kl;Lk; cs;Ns nry;y... Na Na Na
,ilntsp je;jhnyd;d
ngz;: ,l;yp nghq;fy; rk;ghu; tl
Mz;: fz;kzp eP fz; fhl;Lk; tiu
fz;zpak; fhj;jpUg;Ngd;
ngz;: Nj]; ,l; ntupFl; gha;

Mz;: ngha; nrhy;yg; NghNwd;
ngha; nrhy;yg; NghNwd;.. eP nuhk;g mofpab
ngha; nrhy;yg; NghNwd;
ngha; nrhy;yg; NghNwd;.. ehd; nfhQ;rk; mrpq;fkb

Mz;: urpf;fpd;w ngz;Nz.. cd; uridfs; vd;ndd;d
vdf;fpd;W nrhd;dhnyd;d
cd;Ndhl uridAk; vd;Ndhl uridAk;
xd;whf nra;jhnyd;d
ngz;: nra;ayhNk
Mz;: urpf;fpd;w ngz;Nz.. cd; uridfs; vd;ndd;d
vdf;fpd;W nrhd;dhnyd;d
ngz;: nta;l; nta;l; nrhy;Nwd;
Mz;: cd;Ndhl uridAk;.. vd;Ndhl uridAk;
xd;whf nra;jhnyd;d
ngz;: k;.... ghf;yhk;
Mz;: rpW rpW Nkhjy; tpl;L.. Na Na Na
rpupg;Gf;Fs; tho;e;jhnyd;d
J}uJ}u re;Njh\q;fs.. Na Na Na;
,UtUk; fz;lhnyd;d
ngz;: ml;Nfhl;];
Mz;: cly; vd;gij ek; fle;J tpl;L
cwTfs; nfhz;lhnyd;d
ngz;: ml ,J ey;yh ,Uf;Nf

Mz;: ngha; nrhy;yg; NghNwd;
ngha; nrhy;yg; NghNwd;.. eP nuhk;g mofpab
ngz;: ,J jhd; ne[k;
Mz;: ngha; nrhy;yg; NghNwd;
ngha; nrhy;yg; NghNwd;.. ehd; nfhQ;rk; mrpq;fkb
ngz;: ,J ne[kh ngha;

Mz;: ngha; nrhy;yg; NghNwd;
ngha; nrhy;yg; NghNwd;.. eP nuhk;g mofpab
ngha; nrhy;yg; NghNwd;
ngha; nrhy;yg; NghNwd;.. ehd; nfhQ;rk; mrpq;fkb
ngz;: nedg;Gj;jhd;
Mz;: rpd;dQ;rpW rpiyia rpupf;f itf;f (M`h)
cwq;fpa epyit vOg;gp tpl;Nld; (mllh)
mofpd; kpd;dy; fz;zpybj;j
Mir nts;sk; neQ;rpybf;f
vd;dpy; ehNd KOfpg; NghNdd;
rpd;df; fz;kzp rpupj;j rpupg;gpdpNy
>

Poi Sollaporen Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Poi Sollaporen in english, it will be updated soon. Check back later.

Poi Sollaporen Video SongTamil Cooking Videos