Tamil Song Lyrics

Pathinettu Vayathil Lyrics

Song : Pathinettu Vayathil
Movie : Kaadhal Kondaen (2003)
Singers : Yuvan Shakar Raja
Music : Yuvan Shakar Raja
Lyricist : Selvaraghavan
Direction : Selvaraghavan
Submitted By : Malar
Viewed 2542 Times

View all Kaadhal Kondaen (2003) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

gjpndl;L tajpy; ghu;g;git vy;yhk;
gb jhz;b ghu;j;J goF
glNfhl;b tho;f;if flNyhL jhNd
miy jhz;b Ml goF
ml ,d;gk; vd;gJ ngz;fs; jhdlh
Mir vy;yhk; mtspy; mlq;fhNjh
xU Mz;ik vd;gJ ngz;ik vd;gij
Ia;Nah Ia;Nah nrhy;y itf;fhNjh.. XX..

gjpndl;L tajpy; ghu;g;git vy;yhk;
gb jhz;b ghu;j;J goF
glNfhl;b tho;f;if flNyhL jhNd
miy jhz;b Ml goF

flw;fiu rhiyNahuk;
Nghij jhd; VWk; Neuk;
Mz;fs; ngz;fs; Ngjk; fpilahNj
mq;fq;Nf njhl;L nfhz;L
mzyhf gw;wpnfhz;L
MLk; Ml;lk; KbNt fpilahNj
ml gpd;dhy; ahu; ,td; gy;yhy; fbf;fpwhd;
Ia;Nah ,tis vq;Nf njhl;NlNdh..X..
,J ehfuPfkh ehl;bd; Ntfkh
Fiw nrhy;Yk; kdpju; vy;yhk; Nghu;it Nghj;jp Jhq;Fq;fs;

gjpndl;L tajpy; ghu;g;git vy;yhk;
gb jhz;b ghu;j;J goF
glNfhl;b tho;f;if flNyhL jhNd
miy jhz;b Ml goF

fz;fshy; ghu;j;J tpl;L
fhjYk; nrhy;yptpl;L
Ia;Nah vd;id mz;zh vd;ghNa
mq;fq;Nf fps;sp tpl;L
mOk;NghJ js;sp tpl;L
mnkupf;fh tho NghthNa
mb fhjy; vd;gJ gy iffs; Nfhu;g;gJ
fz;zPu; vy;yhk; ,q;Nf cjthNj..V
kdk; ,q;Nf vd;dplk; cly; mq;Nf mtdplk;
mg;gb Mdhy; ce;jd; ngau; jhd; vd;d

ml ,d;gk; vd;gJ ngz;fs; jhdlh
Mir vy;yhk; mtspy; mlq;fhNjh.. XX..
xU Mz;ik vd;gJ ngz;ik vd;gij
Ia;Nah Ia;Nah nrhy;y itf;fhNjh.. XX..

gjpndl;L tajpy; ghu;g;git vy;yhk;
gb jhz;b ghu;j;J goF
glNfhl;b tho;f;if flNyhL jhNd
miy jhz;b Ml goF>

Pathinettu Vayathil Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Pathinettu Vayathil in english, it will be updated soon. Check back later.

Pathinettu Vayathil Video Song

If you don't see the video song of Pathinettu Vayathil, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos