Tamil Song Lyrics

Pappalapaappa Lyrics

Song : Pappalapaappa
Movie : Vathiyar (2006)
Singers : Anuradha Sriram
Music : D. Imman
Lyricist : Kalaikumar
Direction : Venkatesh
Submitted By : Janu
Viewed 2213 Times

View all Vathiyar (2006) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

fy;yhg;ngl;b y\;kpf;fp tzf;fk; tzf;fk;
&th Nehl;L fhe;jpf;Fk; tzf;fk; tzf;fk;
V tprpybf;Fk; vsRf;Fk; tzf;fk;
ngU%r;R tpLk; ngURf;Fk; tzf;fk;
,g;g cq;fSf;F fz; nfhs;sh
fhl;rp jug; Nghuh M....
gg;gs ghg;gh M......

FO: Xkh... Xkkh... Xkh... Xkkh.....
Xkh... Xkkh... Xkh... Xkkh.....

ngz;: gg;gs ghg;gh gg;gs ghg;gh
ehd; nuhk;g nuhk;g ey;y ghg;ghlh

FO: Xkh... Xkkh... Xkh... Xkkh.....
Xkh... Xkkh... Xkh... Xkkh.....

ngz;: gg;gs ghg;gh gg;gs ghg;gh
ehd; nfhQ;r nfhQ;rk; nfl;l ghg;ghlh
V tPrg; NghNwd; tPrg; NghNwd; tiya
ehd; Gbf;fg; NghNwd; Gbf;fg; NghNwd; kiya
,e;j $l;lj;jpy; nfhLj;J tr;r Mk;Gs;s ahU
Lk; Lk; Lk; lf;fh Lk; Lk; Lk; lf;fh..
Lk; Lk; Lk; lf;fh Lk; Lk; Lk; lf;fh..
gg;gs ghg;gh gg;gs ghg;gh
ehd; nfhQ;r nfhQ;rk; nfl;l ghg;ghlh

FO: Xkh... Xkkh... Xkh... Xkkh.....
Xkh... Xkkh... Xkh... Xkkh.....

ngha;Ak; nka;Ak; Nrj;J tr;R
Gj;jk; GJ ghl;Lf; fl;L
fa;ah kpa;ah rTz;L tpl;L Rk;kh nkul;L
uhTy jhd; $j;Jf;fl;L
ufrpakh fz;zf; fl;L
uridAs;s Msf;fz;L ey;yhntul;L
ntf;fg;glhk Nt\ kpl;L
Jf;fg;glhk Njhl;l kpl;L
NgU thq;fj;jhd; Mrg;gl;L
Kd;Nd te;NjhNk Mbf;fpl;L
$j;jhbah tho te;Njhk; ehq;f
vq;f $j;Jf;nfy;yhk; thj;jpahU ePq;f
xU fhj;jhb vq;fsj;jhd; Vj;jptpl thq;f
Lk; Lk; Lk; lf;fh Lk; Lk; Lk; lf;fh....

gg;gs....

FO: Ltpq; fpY ypl;bY ];lhU
g; A+ Nlhd;l; ikd;l; A+
g;sP]; nly; kP thl; ,]; NgU
Ltpq; fpY ypl;bY ];lhU...

FO: ik Nek; ,]; nkrghf;fk; ghU..
Ltpq; fpY ypl;bY ];lhU

Va; kd;kjDk; rj;jpakh cd; Kfj;j ghj;j gpd;Nd
epj;jk; J}q;fypNa topa nrhy;ylh
epk;kjpa nfLj;jtd vk;KbNth rk;kje;jhd;
cd; Kbt rhjfkh nrhy;ypGLlh
kiya nghul;Lk; fz;zf; fz;L
kiyr;Rg; Ngha; ehNd epd;Nddlh
jhap mbr;r Gs;s Nghy
thap mlr;Rg; NghNddlh
fyf;fg; Nghw fyf;fg; Nghw eP jhd;
kaf;fg; NghNwd; kaf;fg; NghNwd; ehd; jhd;
ml jhf;Fjy jhf;Fjy njhlq;fj;jhd; thlh
Lk; Lk; Lk; lf;fh Lk; Lk; Lk; lf;fh.......
Lk; Lk; Lk; lf;fh Lk; Lk; Lk; lf;fh.......

gg;gs....

>

Pappalapaappa Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Pappalapaappa in english, it will be updated soon. Check back later.

Pappalapaappa Video Song

If you don't see the video song of Pappalapaappa, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos