Tamil Song Lyrics

Paniye Panipoove Lyrics

Song : Paniye Panipoove
Movie : Rajapattai (2012)
Singers : Javed Ali, Renuka
Music : Yuvan Shankar Raja
Lyricist : Yugabharathi
Direction : Suseenthiran
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 2248 Times

View all Rajapattai (2012) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Mz; : x gdpNa.. gdp G+Nt.. kdNkNdh gwf;FNj
jiyfhy; Gupahky;.. cid ghu;j;J rhkp MLNj
ngz; : capNu.. capu; jPNt.. mdy; NghNy nfhjpf;FNj
ntspNa njupahky;.. cid ghu;j;J %r;R thq;FNj
Mz; : Ntjhsk; NghNy eP Ntiy nra;ahNj
vq;nfq;Nfh jhtp vd;Ds;Ns VwhNj

ngz; : fz;Z mbf;FNj.. neQ;R ntbf;FNj..
uj;jk; Fbf;FNj.. Nga; Nghy; fhjy;...
Mz; : fj;jp njhiyf;FNj.. fd;dk; nrtf;FNj..
Rz;b ,Of;FNj.. Neha; Nghy; fhjy;...
N`h N`h N`h N`h (2)

Mz; : gdpNa.. gdp G+Nt.. kdNkNdh gwf;FNj
jiyfhy; Gupahky;.. cid ghu;j;J rhkp MLNj

Mz; : M.. fz;Nz eP fhZk; Kd;dhy;.. fUq;fy;yhf tho;e;NjNd
cd; ghu;it vd;id jPz;l.. vilf;fy;yhf MNdNd
ngz; : XXx.. md;Ng eP NgRk; Kd;dhy;.. nrk kf;fhd Ms; ehNd
cd; Ngr;ir Nfl;l gpd;dhy;.. GJ Gf; Mfpg;NghNdNd
Mz; : vd;id njupahky; ,Ue;NjNd Kd;G ehd;
vy;yhk; njspthd xU Nahfp ,d;W ehd;
cd;id epidj;jhNy nry; vq;Fk; tpd;kPd;jhd;

ngz; : fz;Z mbf;FNj.. neQ;R ntbf;FNj..
uj;jk; Fbf;FNj.. Nga; Nghy; fhjy;...
Mz; : fj;jp njhiyf;FNj.. fd;dk; nrtf;FNj..
Rz;b ,Of;FNj.. Neha; Nghy; fhjy;...
N`h N`h N`h N`h

Mz; : XXx.. Ks;Ntypf;Fs;Ns thLk;.. jkpoPok; Nghy; MNdNd
md;Ng cd; md;gpy; ehNd.. jdp ehlhfp NghNtNd
ngz; : G+kpf;F <u;f;Fk; rf;jp.. mij ahu; ahNuh Ma;e;jhu;fs;
md;Ng cd; <u;g;ig nrhd;Ndd;.. gyu; mg;NghNj rha;e;jhu;fs;
Mz; : fz;fs; vjw;fhf mwpNthNk fhuzk;
iffs; vjw;fhf mwpNthNk fhuzk;
cs;sk; fye;jhNy mjw;fpy;iy fhuzk;

Mz; : N`h N`h N`h N`h (2)>

Paniye Panipoove Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Paniye Panipoove in english, it will be updated soon. Check back later.

Paniye Panipoove Video Song

If you don't see the video song of Paniye Panipoove, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos