Panivizhum Malarvanam

Tamil Song Lyrics

Panivizhum Malarvanam Lyrics

Song : Panivizhum Malarvanam
Movie : Ninaivellam Nithyaa (1982)
Singers : S P Balasubramanian
Music : Ilaiyaraja
Lyricist :
Direction : Sridhar
Submitted By : Nivi
Viewed 13977 Times

View all Ninaivellam Nithyaa (1982) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

gdp tpOk; kyu; tdk; cd; ghu;it xU tuk; (2)
,dptUk; KdptUk; jLkhWk; fdpkuk;
gdp tpOk; kyu; tdk; cd; ghu;it xU tuk;(2)
,dptUk; KdptUk; jLkhWk; fdpkuk;
gdptpOk; kyu; tdk; cd; ghu;it xU tuk;

Nriy %Lk; ,sQ;Nrhiy khiy #Lk; kyu;khiy (2)
,UgJ epyTfs; efnkq;Fk; xsp tpLk; V..N`
,sikapd; fdTfs; tpopNahuk; Jspu; tpLk;
iffs; ,ilfspy; nespifapy; ,ilntsp
Fiwifapy; vupAk; tpsf;F rpupj;J fz;fs; %Lk;

gdp tpOk;....

fhkd; Nfhapy; rpiwthrk; fhiy vOe;jhy;
` ` ` gupfhrk; (2)
jOtpLk; nghOjpNy ,lkhWk; ,jaNk
tpau;itapd; kioapNy gapuhFk; gUtNk
MLk; ,iyfspy; topfpw epynthsp ,Utpop
kioapy; eide;J kfpOk; thdk;ghb

gdp tpOk;.....>

Panivizhum Malarvanam Tamil Song Lyrics in English

Pani vizhum malar vanam un paarvai oru varam (2)
Inivarum munivarum thadumaarum kanimaram
Pani vizhum malar vanam un paarvai oru varam (2)
Inivarum munivarum thadumaarum kanimaram
Panivizhum malar vanam un paarvai oru varam 

Selai moodum ilanjolai maalai soodum malarmaalai (2)
Irupadhu nilavugal nagamengum oli vidum
Ilamayin kanavugal vizhiyoram thulir vidum
Kaigal idaigalil neligaiyil idaiveli 
Kuraindhida yeriyum vilakku siriththu kangal moodum

Pani vizhum...

Kaaman koyil siraivaasam kaalai ezhundhaal 
Ha ha ha parigaasam (2)
Thazhuvidum pozhudhile idamaarum idhayame
Viyarvayin mazhayile payiraagum paruvame
Aadum ilaigalil vazhigira nilavoli iruvizhi
Mazhayil nanaindhu magizhum vaanampaadi

Pani vizhum...

Panivizhum Malarvanam Video Song