Tamil Song Lyrics

Panikaatre Panikaatre Lyrics

Song : Panikaatre Panikaatre
Movie : Run (2002)
Singers :
Music :
Lyricist :
Direction :
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 3932 Times

View all Run (2002) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Mz; : gdpf;fhw;Nw gdpf;fhw;Nw
gutrkh gutrkh
ngz; : gdpf;fhw;Nw gdpf;fhw;Nw
gutrkh gutrkh
Mz; : rj;jk; ,y;yh jPghtspia
neQ;Nr nfhz;lhL
ngz; : Kj;jk; vd;Dk; #uhtspapy;
%r;Nr jpz;lhL
Mz; : capuhy; capiu md;Ng eP %L

Mz; : gdpf;fhw;Nw gdpf;fhw;Nw
ngz; : gutrkh gutrkh

Mz; : ehk; thOk; tPL
Ms; ,y;yh jPT
ahUf;Fk; mDkjp fpilahJ
ngz; : XX top khwp ahUk;
te;jhYk; tuyhk;
tPl;Lf;F Kftup $lhJ
Mz; : ehd; NjLk; Kfkhdha;
ehd; thq;Fk; %r;rhdha;
ngz; : capnuhL capuhdha;
ehd; vy;yhk; ePahdha;
Mz; : vij ,oe;jhYk; ,og;Ngd;
cd;id kl;Lk; ePq;f kWg;Ngd;
ngz; : VNdh vd; neQ;rk; epiue;jpUf;F

Mz; : gdpf;fhw;Nw gdpf;fhw;Nw
gutrkh gutrkh

ngz; : X Jhf;fq;fs; cdJ
fdnty;yhk; vdJ
Jhf;fj;ij js;sp NghlhNj
Mz; : ghijfs; cdJ
ghjq;fs; vdJ
gadj;ij js;sp NghlhNj
ngz; : eP epidj;jhy; kWfdNk
cd;dUNf ehd; ,Ug;Ngd;
Mz; : cd; topapy; fhy; kpjpaha;
Nkfq;fis ehd; tpupg;Ngd;
ngz; : ,UtUNk Jhq;fp tplyhk;
rpy n[d;kk; jhz;b vOe;jhy;
Mz; : fdtpy; ehk; kPz;Lk; re;jpg;Nghk;

ngz; : gdpf;fhw;Nw gdpf;fhw;Nw
Mz; : gutrkh gutrkh
ngz; : rj;jk; ,y;yh jPghtspia
neQ;Nr nfhz;lhL
Mz; : Kj;jk; vd;Dk; #uhtspapy;
%r;Nr jpz;lhL
ngz; : capuhy; capiu md;Ng eP %L

Mz; : gdpf;fhw;Nw gdpf;fhw;Nw
ngz; : gutrkh gutrkh
>

Panikaatre Panikaatre Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Panikaatre Panikaatre in english, it will be updated soon. Check back later.

Panikaatre Panikaatre Video Song

If you don't see the video song of Panikaatre Panikaatre, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos