Tamil Song Lyrics

Pani Nilave Siru Malare Lyrics

Song : Pani Nilave Siru Malare
Movie : Deivam Pesuma
Singers : K.J.Yesudoss
Music : Shankar Ganesh
Lyricist :
Direction :
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 3017 Times

View all Deivam Pesuma Songs Lyrics

Tamil Lyrics

(gdp epyNt.. rpW kyNu..
fdp nkhop NgRk; gr;ir fpspNa.. eP jhda;ah) (2)

G+q;nfhbNa eP rpupj;jhy; NgRk; nja;tk; fz;Nld; (2)
khd; NghNy Xb tUk; moif ghu;j;Njd; epd;Nwd;
Kj;J khiyapNy cd;id njhLj;jhNdh
ce;jd; NkdpapNy jq;f jhkiu
NghnyhU xtpak; tiue;jhNdh

gdp epyNt.. rpW kyNu..
fdp nkhop NgRk; gr;ir fpspNa.. eP jhda;ah

jha; nkhopapy; thu;j;ij ,y;iy ghtk; md;id cs;sk; (2)
Njd; nkhopapy; ghb tUk; ePah ghtr;rpd;dk;
ve;j NtisapNy cd;id gilj;jhNdh
ngw;w jha; kdjpy; nfhz;l Ntjid
ahitAk; jPu;j;jpl kwe;jhNdh

gdp epyNt.. rpW kyNu..
fdp nkhop NgRk; gr;ir fpspNa.. eP jhda;ah>

Pani Nilave Siru Malare Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Pani Nilave Siru Malare in english, it will be updated soon. Check back later.

Pani Nilave Siru Malare Video Song

If you don't see the video song of Pani Nilave Siru Malare, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos