Tamil Song Lyrics

Padaithaane Padaithaane Lyrics

Song : Padaithaane Padaithaane
Movie : Nichaya Thamboolam (1961)
Singers : T. M. Soundararajan
Music :
Lyricist : Kannadasan
Direction :
Submitted By : Kavee
Viewed 3239 Times

View all Nichaya Thamboolam (1961) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

gilj;jhNd gilj;jhNd
kdpjid Mz;ltd; gilj;jhNd
tsu;j;jhNd tsu;j;jhNd
kdjpdpy; ftiyia tsu;j;jhNd

gilj;jhNd gilj;jhNd
kdpjid Mz;ltd; gilj;jhNd

nfhLj;jhNd nfhLj;jhNd
kwjpia Mz;ltd; nfhLj;jhNd
gpwpj;jhNd gpwpj;jhNd
kdijAk; ftiyAk; gpwpj;jhNd

gilj;jhNd gilj;jhNd
kdpjid Mz;ltd; gilj;jhNd

Fuq;fha; ,Ue;j kdpjd; kdjpy;
Fog;gk; VJk; ,y;iy
FLk;gk; kidtp mz;zd; jk;gp
$l;lk; rpwpJk; ,y;iy

Mir ghrk; fhjypy; tpOe;jhy;
mikjpia fhztpy;iy
miye;jhd; jtpj;jhd; Jbj;jhd; kbe;jhd;
ahUf;Fk; yhgk; ,y;iy

gilj;jhNd gilj;jhNd
kdpjid Mz;ltd; gilj;jhNd

jd;de;jdpNa gpwe;jtd; neQ;rpy;
rQ;ryk; ,y;iyalh
,d;ndhU capiu jd;Dld; Nru;j;jhy;
vd;Wk; njhy;iyalh
,j;jid rpwpa kdpjdpd; jiyapy;
vj;jid Rikfslh
,Ugjpy; njhlq;fp vOgJ tiuf;Fk;
vd;Wk; kaf;fklh

gilj;jhNd gilj;jhNd
kdpjid Mz;ltd; gilj;jhNd
tsu;j;jhNd tsu;j;jhNd
kdjpdpy; ftiyia tsu;j;jhNd

gilj;jhNd gilj;jhNd
kdpjid Mz;ltd; gilj;jhNd>

Padaithaane Padaithaane Tamil Song Lyrics in English

Padaithaane padaithaane
Manidhanai aandavan padaithaane
Valarthaane valarthaane 
Manadhinil kavalaiyai valarthaane

Padaithaane padaithaane 
Manidhanai aandavan padaithaane

Koduthaane koduthaane 
Maradhiyai aandavan koduthaane
Pirithaane pirithaane 
Manadhaiyum kavalaiyum pirithaane

Padaithaane padaithaane 
Manidhanai aandavan padaithaane

Kurangai irundha manidhan manadhil
Kuzhapam yedhum illai
Kudumbam manaivi annan thambi
Kootam sirithum illai

Aasai paasam kaadhalil vizhundhan
Amaidhiyai kaanavillai
Alaindhan thavithan thudithan madindhan 
Yaarukum laabam illai

Padaithaane padaithaane 
Manidhanai aandavan padaithaane

Thannanthaniye pirandhavan nenjil
Sanjalam illaiyadaa
Innoru uyirai thannudan serthaal 
Endrum thollaiyadaa
Ithanai siriya manidhanin thalaiyil 
Ethanai sumaigalada
Iruvadhil thodangi ezhuvadhu varaikum 
Endrum mayakamada

Padaithaane padaithaane 
Manidhanai aandavan padaithaane
Valarthaane valarthaane
Manadhinil kavalaiyai valarthaane

Padaithaane padaithaane 
Manidhanai aandavan padaithaane

Padaithaane Padaithaane Video SongTamil Cooking Videos