Tamil Song Lyrics

Paatu Ore Paatu Lyrics

Song : Paatu Ore Paatu
Movie : Thaai Sollai Thattathe (1962)
Singers : TMS, P. Susheela
Music : KVM
Lyricist : Kannadasan
Direction :
Submitted By : Malar
Viewed 2454 Times

View all Thaai Sollai Thattathe (1962) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

ghl;L.. xU ghl;L..
ghl;L.. xNu xU ghl;L....

ghl;L..

Vl;bdpYk; vOj;jpdpYk; xNu xU ghl;L - mij
vOJk;NghJk; kaf;fk; tUk; xNu xU ghl;L
Njhl;lk; Njb elf;f nrhy;Yk; xNu xU ghl;L
Jhf;fkpd;wp miya itf;Fk; xNu xU ghl;L

ghl;L..

jha; jLj;jhy; Nfl;gjpy;iy xNu xU ghl;L - ngw;w
je;ijiaAk; kjpg;gjpy;iy xNu xU ghl;L
gha; tpupj;Jg; gLf;Fk;NghJk; xNu xU ghl;L
ghjpapNy tpopf;fr; nrhy;Yk; xNu xU ghl;L

ghl;L..

cwT ghu;j;J tUtjpy;iy
cUtk; fz;L gpwg;gjpy;iy
epyT kq;if vOjp itj;j ghl;L - ek;
,UtUf;Fk; njupe;jJjhd;
fhjnyd;Dk; ghl;L

ghl;L..>

Paatu Ore Paatu Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Paatu Ore Paatu in english, it will be updated soon. Check back later.

Paatu Ore Paatu Video Song

If you don't see the video song of Paatu Ore Paatu, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos