Tamil Song Lyrics

Paathagathi Kannupattu Lyrics

Song : Paathagathi Kannupattu
Movie : Kazhugu (2012)
Singers : Yuvan Shankar Raja
Music : Yuvan Shankar Raja
Lyricist : Snehan
Direction : S Sathyasiva
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 3442 Times

View all Kazhugu (2012) Songs Lyrics

Tamil Lyrics


ghjfj;jp fz;Z gl;L gQ;R gQ;rh Mr;R neQ;R
ghuhq;fy;Y nuf;f fl;b gwf;Fjb vl nfhwQ;R
gl;l kuk; xd;D.. nghRf;Fd;D JSf;FNj..
eP rpupf;Fk; NghJ.. vk;kdR tOf;FNjV..
cq;fpl;l nfQ;r.. vd;Ndhl neQ;r.. vd;db nrQ;r.. nrhy;Y nrhy;Y
fhjy nrhd;d.. fw;G+u fz;z.. vd;db gd;d.. nrhy;Y nrhy;Y

ghjfj;jp fz;Z gl;L gQ;R gQ;rh Mr;R neQ;R

kdR KOf;f Mr.. vd;db ehDk; Ngr..
ehf;Ff;Fs;s $r.. jLkhwp NghNdd;..
fhzhj fhdfj;jpy; myQ;R jpupQ;Nrd; ehDe;jhd;
fhj;jhf vd;d curp rhr;Rg;Gl;l ePAe;jhd;
cs;sq;fhy; epoyhl;lk;.. epoyhl;lk;.. xl;bf;fpl;Nld; ehd;...
xk; Ngu cRU Nky.. cRU Nky.. ntl;bf;fpl;Nld; ehd; Mm...

ghjfj;jp fz;Z gl;L gQ;R gQ;rh Mr;R neQ;R

mOf;fh nfle;j kdr.. eP ,wq;fp myr..
kwe;J epf;FNwd; gor.. Gupahk jhNd..
Mfhak; jhz;b vq;Nfh gwe;J NghNwd; ehDe;jhd;
mq;NfAk; xd; nedg;g mDg;gp itf;Fw ePAe;jhd;
ePu; ghu;j;j nrb Nghy.. nrb Nghy.. jiyAk; MLNj...
cd; $l ejp Nghy.. ejp Nghy.. fhyk; xLNj...

ghjfj;jp fz;Z gl;L gQ;R gQ;rh Mr;R neQ;R
ghuhq;fy;Y nuf;f fl;b gwf;Fjb vl nfhwQ;R
gl;l kuk; xd;D.. nghRf;Fd;D JSf;FNj..
eP rpupf;Fk; NghJ.. vk;kdR tOf;FNjV..
cq;fpl;l nfQ;r.. vd;Ndhl neQ;r.. vd;db nrQ;r.. nrhy;Y
fhjy nrhd;d.. fw;G+u fz;z.. vd;db gd;d.. nrhy;Y nrhy;Y
>

Paathagathi Kannupattu Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Paathagathi Kannupattu in english, it will be updated soon. Check back later.

Paathagathi Kannupattu Video Song

If you don't see the video song of Paathagathi Kannupattu, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos