Tamil Song Lyrics

PaanjaJanniyam Oothiduven Lyrics

Song : PaanjaJanniyam Oothiduven
Movie : Amaran (1992)
Singers : T.M SoundarRajan
Music : Adhithyan
Lyricist : Piraisoodan
Direction : Rajeswari K
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 2209 Times

View all Amaran (1992) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

ghQ;r [d;dpak; CjpLNtd;.. ghtpapd; capiu vLj;jpLNtd; (2)
jtW nra;gtu; ahuhdhYk; jLj;jpLNtd;.. capu; Fbj;jpLNtd;..
ju;kk; thoNt.. ez;ik Xq;fNt.. ey;ytiu ehd; fhj;jpLNtd;
rj;jpak; ehNd.. ju;kKk; ehNd..
Mf;fYk; ehNd.. mopj;jYk; ehNd..

mz;l ruhruk; mizj;Jk; vd;id fz;L eLq;Fk;
jz;l g`puz;l [z;l g;urq;fk; ehNd vd;W tpsq;Fk;
rf;fuk; Js;spLk; rq;flk; ePq;fpLk; gifia fps;sp vLf;Fk;
rj;jpa newpAk; rhuq;f xspAk; vl;L jpf;FNk xypf;Fk;

Nga;fs; gprhRfs; Fjpiuahf;fp.. RLfhl;l];j;jpia fk;gkhf;fp
kz;il Xl;ilNa NjUkhf;fp.. kkij xopg;Ngd; capiu Nghf;fp
Nja;e;j gplwpapy; mbj;jpLNtd;.. Ngrhky; cd; thia fpopj;jpLNtd;
J;lh cd; Fliy cUtpLNtd;.. Jz;khu;f;fd; fUit mopj;jpLNtd;

(capu; tho rhuq;fj;ij vLj;Njd;..
cyfk; tho cd; capiu Fbg;Ngd;) (2)
(rf;fuj;jhy; cd; cliy fpopg;Ngd;
eud; rupj;jpuj;ij NtNuhL Kbg;Ngd;) (2)

tpz;Zk; ehdlh.. kz;Zk; ehdlh..
vq;Fk; ehdlh.. fz;zd; ehdlh..

>

PaanjaJanniyam Oothiduven Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of PaanjaJanniyam Oothiduven in english, it will be updated soon. Check back later.

PaanjaJanniyam Oothiduven Video Song

If you don't see the video song of PaanjaJanniyam Oothiduven, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos