Tamil Song Lyrics

Oru Nadhi Lyrics

Song : Oru Nadhi
Movie : Samurai (2002)
Singers : Nithyasree Mahadevan Thushara
Music : Harris Jayaraj
Lyricist :
Direction :
Submitted By : Nivi
Viewed 3841 Times

View all Samurai (2002) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

(xU ejp xU nghsu;zkp
Xu; Xlk; vd;dplk; cz;L
Xlf;fhud; Xlf;fhud; ml cq;fspy; ahu; cz;L
xU fhL rpW NkL rpy G+f;fs; vd;dplk; cz;L
G+f;fhud; G+f;fhud; ml cq;fspy; ahu; cz;L?
xU Gijay; xU Ftpay; kiy thry; vd;dplk; cz;L
myp ghgh myp ghgh ml cq;fspy; ahu; cz;L ) 2

xU ejp xU nghsu;zkp Xu; Xlk;
xU Gijay; xU Ftpay; kiy thry;

ghuhky; Nghd nghsu;zkp vy;yhk;
gwpj;Jf; nfhLf;Fk; xUtd;
Nfshky; Nghd ghliy vy;yhk;
jpul;bf; nfhLf;Fk; xUtd;
ehd;jhdh eP ,y;iy 2

thd;kioapy; eide;j thdtpy;iy
vd; kbapy; fl;Lk; xUtd;
vd; Njff; fjT [d;dy; vy;yhk;
jpwe;J itf;Fk; xUtd;
ehd;jhdh eP ,y;iy
vd; Njly; mJ NtW
ml Nghlh eP ,y;iy (xU)

jPuhky; Nghd Mirfs; vy;yhk;
jPu;f;fj; njupe;j xUtd;
Nghfhj vy;iy Ngha; te;jhYk;
Gd;dif nra;Ak; xUtd;
ePjhdh ehd; ,y;iy 2
xU fw;G fz;zpik fu;kk; vy;yhk;
fz;L nfhs;shj xUtd;
ehd; NghJk; NghJk; vd;Dk; tiuapy;
GJik nra;Ak; xUtd;
ePjhdh INah ehd; ,y;iy
ehd; NjLk; rpUq;fhud;
,q;F VNdh Vd; ,y;iy (xU)>

Oru Nadhi Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Oru Nadhi in english, it will be updated soon. Check back later.

Oru Nadhi Video SongTamil Cooking Videos