Tamil Song Lyrics

Oru Malayoram Lyrics

Song : Oru Malayoram
Movie : Avan Ivan (2011)
Singers : Vijay Yesudas, Baby Priyanka, Baby Srinisha, Baby Nithyashree
Music : Yuvan Shankar Raja
Lyricist : Na Muthukumar
Direction : Bala
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 2678 Times

View all Avan Ivan (2011) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

ngz; : xU kiyNahuk;.. mq;F nfhQ;rk; Nkfk;..
mjd; mbthuk;.. xU tPL..
cd; if Nfhu;j;J.. vd; jiy rha;f;f..
mq;F Ntz;Lklh.. vd; $L..
nry;yk; nfhQ;rp eP Ngr.. cs;sKUfp ehd; Nfl;f
me;j epkplk; NghJk;klh.. ,e;j n[d;kk; jPWk;klh.. xxx

ngz; : xU kiyNahuk;.. mq;F nfhQ;rk; Nkfk;..
mjd; mbthuk;.. xU tPL..
cd; if Nfhu;j;J.. vd; jiy rha;f;f..
mq;F Ntz;Lklh.. vd; $L..

Mz; : ngz;Nz Kjy; Kiw.. cd; mUfpNy tho;fpNwd;..
NghJk; NghJk; tpL.. ,e;epidtpNy Njha;fpNwd;..
ngz; : vd;dhdJ ve;jd; neQ;rk;.. Vd; ,e;j khw;wNkh..
ngz;zhdJk; ehzk; te;J.. jd; Ntiyia fhl;LNkh..
cd; vjpupNy... VVV.. VVV..
Mz; : vJTNk Ngrpl Ntz;lhk;
nksdq;fs; Mapuk; NgRNk
ngz; : vd; cs;spUe;J eP Ngr
,d;Dk; vd;d ehd; Ngr
Mz; : ,e;j kaf;fk; NghJk;kb
,d;Dk; neUf;fk; Ntz;Lk;kb xN`h

Mz; : xU kiyNahuk;.. mq;F nfhQ;rk; Nkfk;..
mjd; mbthuk;.. xU tPL..

Mz; : cd;id fhZk; tiu.. ehd; fdtpNy tho;e;jtd;..
cd;id fz;Nld; ngz;Nz.. cd; epidtpNy tho;fpNwd;..
ngz; : vd; jdpikapd; Xuk; te;J.. ,dpikfs; Cl;bdha;..
vd; jhaplk; NgRk; NghJk;.. ntWikia $l;bdha;..
cd; fhjypNy... VVV.. VVV..
Mz; : kdkJ Gifapid NghNy
kiwj;jJ ahUNk ,y;iyNa
ngz; : vd;Ds; eP Nru;e;jpUf;f
vq;Nf vid ehd; kiwf;f
Mz; : ,e;j thu;j;ij NghJk;kb
ve;jd; tho;f;if khWkb ngz;Nz>

Oru Malayoram Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Oru Malayoram in english, it will be updated soon. Check back later.

Oru Malayoram Video Song

If you don't see the video song of Oru Malayoram, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos