Oru Kaditham Eludhinen (Female)

Tamil Song Lyrics

Oru Kaditham Eludhinen (Female) Lyrics

Song : Oru Kaditham Eludhinen (Female)
Movie : Deva (1995)
Singers : Chithra
Music : Deva
Lyricist : Vaali
Direction : S A Chandrasekar
Submitted By : King Selva
Viewed 29096 Times

View all Deva (1995) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

xU fbjk; vOjpNdd;
vd; capiu mDg;gpNdd;
me;j vOj;jpd; tbtpNy
ehd; vd;id mDg;gpNdd;
fhjyh (MM)... ,J jhd; fhjyh (MMm)... (2)

xU fbjk; vOjpNdd;
vd; capiu mDg;gpNdd;

cd; iffs; kPl;bl ,q;Nf.. capu; tPiz thLk;
cil $l ngUQ;Rikahf.. ,il kPJ MLk;
cd; ghly; G+q;Fapy; ,q;Nf.. Xahky; ghLk;
cidj; Njb ghu;itfnsy;yhk;.. neLe;Jhuk; XLk;
JhJ Nghf ,d;W.. xU Njhop VJ ,q;F..
vd; Nkdp vq;Fk; Nehapy; thLNj
fhjyh (MM)... ,J jhd; fhjyh (MMm)... (2)

xU fbjk; vOjpNdd;
vd; capiu mDg;gpNdd;

ehd; thq;Fk; Rthrq;fnsy;yhk;;.. eP je;j fhw;W
ePapd;wp tho;e;jpl ,q;F.. vdf;NfJ %r;R
Mfhak; ePu; epyk; ahTk;.. moNf cd; fhl;rp
miy gha;e;J ehd; ,q;F thl.. mit jhNd rhl;rp
ePapy;yhJ ehNd.. Fspu; ePupy;yhj kPNd..
eP Xil Nghy $l Ntz;LNk
fhjyh (MM)... ,J jhd; fhjyh (MMm)... (2)

xU fbjk; vOjpNdd;
vd; capiu mDg;gpNdd;
me;j vOj;jpd; tbtpNy
ehd; vd;id mDg;gpNdd;
fhjyh (MM)... ,J jhd; fhjyh (MMm)... (2)

xU fbjk; vOjpNdd;
vd; capiu mDg;gpNdd;>

Oru Kaditham Eludhinen (Female) Tamil Song Lyrics in English

Oru Kaditham Ezhudhinen 
En Uyirai Anupinen
Antha Ezhuthin Vadivile
Naa Ennai  Anupinen
Kaadhala (AA AA)… idhu Thaan Kaadhala (Aa Aa A)… (2)

Oru Kaditham ezhudhinen 
En Uyirai Anupinen

Un Kaikal Meettida Inge… Uyir Veenai Vaadum
Udai Kuda Perunjumaiyaaga…. idai Meedhu Aadum
Un Paadal Poonguyil Inge…. Oyaamal Paadum
Unai Thedi Paarvaigalellaam…. Nedunthooram Odum
Thoothu Pooga Inru… Oru Thoozhi yethu ingu….
En Meni Engum Noyil Vaaduthe
Kaadhala (Aa Aa)… ithu dhaan Kaadhala (Aa Aa A)….(2)

Oru Kaditham ezhudhinen 
En Uyirai Anupinen

Naan Vaangum Swasangalellaam… Nee Thandha Kaatru
Nee Inri Vaazhthida Ingu… enakethu Moochu
Agaayam Neer Nilam Yaavum… Azhage Un Kaatchi
Alai Paainthu Naan ingu Vaada… Avai Thaane Saatchi
Neeillathu Naane… Kulir Neerillaatha Meene…
Nee Odai Pola Kuda Vendume
Kaadhala (Aa Aa)…. ithu dhaan Kaadhala (AaAa A)…. (2)
Oru Kaditham ezhuthinen 
En Uyirai Anupinen

Oru Kaditham Eludhinen (Female) Video Song