Tamil Song Lyrics

Oru Kaatal Dhevadhai(1990) Lyrics

Song : Oru Kaatal Dhevadhai(1990)
Movie : Idhaya Thaamarai
Singers : Balasubrahmanyam SP, Chithra KS
Music : Shankar Ganesh
Lyricist :
Direction : Rajeshwar K
Submitted By : mr.musicc
Viewed 5183 Times

View all Idhaya Thaamarai Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Mz;: xU fhjy; Njtij G+kpapy; te;jhs;...
xU fhjy; fhtpak; ifNahL je;jhs;...
fs;ShUk; fhiy Ntisapy;...

ngz;: xU fhjy; Njtij G+kpapy; te;jhs;...
xU fhjy; fhtpak; ifNahL je;jhs;...
fs;ShUk; fhiy Ntisapy;...

Mz;: xU fhjy; Njtij G+kpapy; te;jhs;...


Mz;: G+f;fspd; fUtiwapy;... gpwe;jts; ePah...
G+Tf;nfhU... G+i[ nra;a... gpwe;jtd; ehd; ,y;iyah...

ngz;: ,jaj;jpd; jhkiuapy; ,Ug;gtd; ePah
jhkiuf;Fs;... tPLfl;b... je;jts; ehdpy;iyah...

Mz;: XNlhb te;jjhy;... cs;%r;R thq;FJ...

ngz;: cd; %r;rpy; my;yth... vd; %r;Rk; cs;sJ...

Mz;: xd;whdJ...

ngz;: xU fhjy; Njtij G+kpapy; te;jhs;...

Mz;: xU fhjy; fhtpak; ifNahL je;jhs;...

ngz;: fs;ShUk; fhiy Ntisapy;...
xU fhjy; Njtij G+kpapy; te;jhs;...


ngz;: ahUf;F ahu; cwT... ahu; mwpthNuh...
vd; ngaupy;... cd; ngaiu... ,aw;f;ifAk; vOjpaNjh...

Mz;: nghd;kfs; %r;Rtpl;lhy;... G+ kyuhNjh...
G+kfspd;... tha; nkhopNa... G+i[f;F Ntjq;fNsh...

ngz;: fy;Yhup tho;ifapy;... fhjy; Vd; te;jJ...

Mz;: Mfhak; vq;fpYk;... ePyk; ahu; je;jJ...

ngz;: ,ay;ghdJ...

Mz;: xU fhjy; Njtij G+kpapy; te;jhs;...

ngz;: xU fhjy; fhtpak; ifNahL je;jhs;...

Mz;: fs;ShUk; fhiy Ntisapy;...

ngz;: yyyhyyhyyh... yhyy;y...yhyh...

>

Oru Kaatal Dhevadhai(1990) Tamil Song Lyrics in English

Male : Oru kaadhal devathai boomiyil vandhaal… 
Oru kaadhal kaaviyam kaiyodu thandhaal… 
Kaloorum kaalai velaiyil….

Female : Oru kaadhal devathai boomiyil vandhaal… 
Oru kaadhal kaaviyam kaiyodu thandhaal… 
Kaloorum kaalai velaiyil….

Male : Oru kaadhal devathai boomiyil vandhaal…

Male: Pookkalin karuvaraiyil… pirandhaval neeyaa…. 
Poovukkoru… poojai seiya… pirandhavan naan illaya…

Female : Idhayathin thaamaraiyil iruppavan neeya 
Thaamaraikkul… veedukatti… thandhaval naanillaya…. 

Male : Ododi vandhadhal… ulmoochu vaangudhu….

Female : Un moochil allava…. en moochum ulladhu…

Male : Ondranadhu … 

Female : Oru kaadhal devathai boomiyil vandhaal…..

Male : Oru kaadhal kaaviyam kaiyodu thandhaal…..

Female : Kaloorum kaalai velaiyil… 
Oru kaadhal devathai boomiyil vandhaal….

Female : Yaarukku yaar uravu… yaararivaro….
En peyaril…. un peyarai… iyarkkaiyum ezhudhiyadho…

Male : Ponmagal moochuvittaal… poo malaradho….
Poomagalin… vaai mozhiye…. poojaikku vedhangalo…..

Female : Kalloori vaazhkkaiyil…. kaadhal yen vandhadhu…..

Male : Aagayam engilum…. neelam yaar thandhadhu…..

Female : Iyalbaanadhu .. 

Male : Oru kaadhal devathai boomiyil vandhaal…
Female : Oru kaadhal kaaviyam kaiyodu thandhaal…..

Male : Kaloorum kaalai velaiyil…..

Female : Lalalaalalaalalaa … laalala…. laa laa…

Oru Kaatal Dhevadhai(1990) Video SongTamil Cooking Videos