Tamil Song Lyrics

Orey Oru Vaartha Pesa Lyrics

Song : Orey Oru Vaartha Pesa
Movie : Vengai (2011)
Singers : Tipu, Harini
Music : Devi Sri Prasad
Lyricist : Viveka
Direction : Hari
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 3300 Times

View all Vengai (2011) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Mz; : ahNuh kdr cYf;f..
VNjh cile;J typf;f..
ehNdh jdpj;J elf;f..
ePNah nksdkhf..

Mz; : xNu xU thu;j;ijf;fhf.. xahk fhj;jpUg;Ngd;
xNu xU ghu;itf;fhf.. ve;ehSk; jtkpUg;Ngd;
xNu xU nehb $l.. cd;NdhL jhd; tho;NtNd
xNu xU capu; mij.. cd; ifapy; je;J rhANtd;

ngz; : xNu xU thu;j;ijahNy.. vd; neQ;R fiyfpwNj
xNu xU ghu;itahNy.. cs;Shu fiufpwNj

Mz; : ahNuh kdr cYf;f..
VNjh cile;J typf;f..

ngz; : X rpf;fpf;nfhz;L.. rpf;fpf;nfhz;L.. jtpf;Fk; xU ,jak;
ntl;bf;nfhz;L.. ntl;bf;nfhz;L.. jtpu;f;Fk; xU ,jak;
fhjy; vd;Dk; iff;Foe;ij fjup mOfpwNj
cwt nedr;R cs;sk; ,g;Ngh NghuhLNj

Mz; : xNu xU thu;ijf;Nfl;L.. vd; neQ;R ntbr;rpUr;Nr
xNu xU ghu;it Gayha;.. vd; Nky mbr;rpUr;Nr

Mz; : cs;Sf;Fs;s.. Ky;y tr;R.. vJf;F eP rpupr;r
fhjnyDk;.. Ngur;nrhy;yp.. fOj;j eP neupr;r
xd;d nedr;r ghtj;Jf;F ,Jjhd; jz;lidah
vd;d ngj;j nja;tj;Jf;Nf Nrhjidah

ngz; : xNu xU thu;ij Ngr.. vd;dhy KbaiyNa
Mz; : xNu xU j;Nuhfk; jhq;f.. vd; neQ;rpy; gykpy;iyNa

Mz; : ahNuh kdr cYf;f..
VNjh cile;J typf;f..
ehNdh jdpj;J elf;f..
ePNah nksdkhf..>

Orey Oru Vaartha Pesa Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Orey Oru Vaartha Pesa in english, it will be updated soon. Check back later.

Orey Oru Vaartha Pesa Video Song

If you don't see the video song of Orey Oru Vaartha Pesa, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos