Tamil Song Lyrics

Ore Idam Nirantharam Lyrics

Song : Ore Idam Nirantharam
Movie : Sattam En Kaiyil (1978)
Singers : P.Susheela
Music : Ilayaraja
Lyricist : Kannadasan
Direction : T.N. Balu
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 3289 Times

View all Sattam En Kaiyil (1978) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

xNu ,lk;.. epue;juk;
,Njh cd; Jiz.. ,Njh vd; ,ir
kaq;Fk; nrhe;jk; ,q;Nf
fyq;f Njit ,y;iy.. juth M..

xNu ,lk;.. epue;juk;
,Njh cd; Jiz.. ,Njh vd; ,ir

vq;nfq;Nfh fz;zdpd; yPiy
uhij jhd; fz;zdpd; Nrhiy
MLths; fz;kzp ghit
Njitah kd;kj yPiy
Ml epidj;jhy; vd;id miof;f
Mir gpwe;jhy; vd;id mizf;f
ngz;nzd;why; ehDk; ngz; jhNd

xNu ,lk;.. epue;juk;
,Njh cd; Jiz.. ,Njh vd; ,ir

kQ;rj;jpy; kQ;rspd; fPjk;
nfhQ;rpdhy; Fq;Fkf; Nfhyk;
NfhtpNy cq;fspd; ghjk;
Nfhij ehd; ghbLk; Ntjk;
te;j gwit vq;Fk; gwf;Fk;
,e;j gwit cq;fs; tiuf;Fk;
nrhy;Yq;fs; vd;ndd;d Ntz;Lk;

fhzyhk; nghd; kJf;fd;dk;
ifapy; Vd; ngha; kJf;fpz;zk;
kPl;lyhk; Nkdpapd; tz;zk;
fhyq;fs; fhjypd; rpd;dk;
fj;Jk; nghOJ fhypy; tpOe;Njd;
njhl;Lg; gpbj;jhy; Js;sp kfpo;Ntd;
nrhu;f;fj;ij vdf;F nrhy;thNah

xNu ,lk;.. epue;juk;
,Njh cd; Jiz.. ,Njh vd; ,ir
kaq;Fk; nrhe;jk; ,q;Nf
fyq;f Njit ,y;iy.. juth M..

xNu ,lk;.. epue;juk;
,Njh cd; Jiz.. ,Njh cd; Jiz..

>

Ore Idam Nirantharam Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Ore Idam Nirantharam in english, it will be updated soon. Check back later.

Ore Idam Nirantharam Video Song

If you don't see the video song of Ore Idam Nirantharam, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos