Ooraana Oorukkulla

Tamil Song Lyrics

Ooraana Oorukkulla Lyrics

Song : Ooraana Oorukkulla
Movie : Manam Kothi Paravai (2012)
Singers : Santhosh Hariharan
Music : D.Imman
Lyricist : Yugabharathi
Direction : S.Ezhil
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 3963 Times

View all Manam Kothi Paravai (2012) Songs Lyrics

Tamil Lyrics


Mz; : Cuhd CUf;Fs;s xd;dg;Nghy ahUkpy;y
Mdh eP vd;d kl;Lk; NruNt ,y;y
nfhQ;rk; Neuk; $l.. xj;jhirah thoNt ,y;y.. (2)

Cuhd CUf;Fs;s xd;dg;Nghy ahUkpy;y
Mdh eP vd;d kl;Lk; jPz;lNt ,y;y
xd;d cj;J ghj;j.. fz;Z nuz;Lk; Jhq;fNt ,y;y.. (2)

Mz; : fhzhk fhz tr;r.. fz;Zf;Fs;s jPa ntr;r..
Mdh eP vd;d kl;Lk; ghf;fNt ,y;y
nfhQ;rp ehY thu;j;j.. ey;yh Ngrp Nff;fNt ,y;y.. (2)
Ngrhk Ngr tr;r.. gpupaj;Njhl fz;zbr;r.. MMMMM
Ngrhk Ngr tr;r.. gpupaj;Njhl fz;zbr;r..
Mdh eP vd;d kl;Lk; NgrNt ,y;y
kQ;r jhyp thq;fp.. $l NrUk; MirNa ,y;y.. (2)

Mz; : Cuhd CUf;Fs;s xd;dg;Nghy ahUkpy;y
Mdh eP vd;d kl;Lk; NruNt ,y;y
nfhQ;rk; Neuk; $l.. xj;jhirah thoNt ,y;y.. (2)

FO : Cdh Cdh Cdh.. Cdh Cdh eh..
Cdh Cdh Cdh.. C ehdh C ehdh eh

Mz; : $thk $t tr;r.. nfhz;ilapy G+t tr;r..
Mdh eP vd;d kl;Lk; #lNt ,y;y
i`Nah njhiyQ;R Nghd.. Ms ePAk; NjlNt ,y;y.. (2)
%lhk %b ntr;r.. Ke;jhidapy; Nrjp ntr;r.. MMMMM
%lhk %b ntr;r.. Ke;jhidapy; Nrjp ntr;r..
Mdh eP vd;d kl;Lk; %lNt ,y;y
fs;sp fhjNyhl.. ehd; ,Uf;Nfd; khwNt ,y;y.. (2)

FO : Cuhd.. Cuhd.. Cuhd CUf;Fs;s
Mz; : Cuhd CUf;Fs;s xd;dg;Nghy ahUkpy;y
Mdh eP vd;d kl;Lk; NruNt ,y;y
FO : jhdhf cd;d te;J NrUth Gs;s
Mz; : nfhQ;rk; Neuk; $l.. xj;jhirah thoNt ,y;y.. (2)

FO : Cuhd CUf;Fs;s
Mz; : xd;dg;Nghy ahUkpy;y
Mdh eP vd;d kl;Lk; jPz;lNt ,y;y
FO : jhdhf cd;d te;J NrUth Gs;s
Mz; : xd;d cj;J ghj;j.. fz;Z nuz;Lk; Jhq;fNt ,y;y.. (2)
FO : nfhQ;rk; Nehfhk.. fz;z %b Jhq;F kg;gps;s..>

Ooraana Oorukkulla Tamil Song Lyrics in English

Male : Ooraana oorukulla unnapole yaarumilla
Aana nee enna matum serave illa
Konjam neram kooda othasaya vaazhave illa  (2)

Ooraana oorukulla unnapole yaarumilla
Aana nee enna matum theendave illa
Unna uthu paatha kannu rendum thoongave illa (2)

Male : Kaanama kaana vecha kannukulla theeya vecha
Aana nee enna matum paakave illa
Konji naalu vaartha nalla pesi kekave illa  (2)
Pesama pesa vecha piriyathoda kannadicha …. 
Pesama pesa vecha piriyathoda kannadicha …. 
Aana nee enna matum pesave illa
Manja thaali vaangi kooda serum aasaiye illa (2)

Male : Ooraana oorukulla unnapole yaarumilla
Aana nee enna matum serave illa
Konjam neram kooda othasaya vaazhave illa (2)

Chorus: Oona oona oona… oona.. oona naa
Oona oona oonaa… oo naanaa oo nana naa

Male : Koovaama koova vecha kondaiyila poova vecha
Aana nee enna matum soodave illa
Aiyo tholanju pona aala neeyum thedave illa } (2)
Moodama moodi vecha munthanaiyil sethivecha
Moodama moodi vecha munthanaiyil sethivecha
Aana nee enna matum moodave illa
Kalli kaadhaloda naan iruken maarave illa  (2)

Chorus : Ooraana ooraana ooraana oorukulla
Male : Ooraana oorukulla unnapole yaarumilla
Aana nee enna matum serave illa
Chorus: Thaanaaga unna vanthu seruvaa pulla
Male: Konjam neram kooda othasaya vaazhave illa  (2)

Chorus: Ooraana.. oorukulla
Male: Onnapola yaarumilla
Aana nee enna matum serave illa
Chorus: Thaanaga unna vandhu seruvaa pulla
Male:  Unna uthu paatha.. kannu rendum thookave illa… (2)
Chorus: Konjam nogama… kanna moodi thoongu maaple..

Ooraana Oorukkulla Video Song

If you don't see the video song of Ooraana Oorukkulla, it will be updated soon. Check back later.